» Aktuality » Obstaranie tlačových služieb pre potreby ďalšieho vzdelávania

Obstaranie tlačových služieb pre potreby ďalšieho vzdelávania

13.02.2015
Obstaranie tlačových služieb pre potreby ďalšieho vzdelávania
      Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) vyhlasuje verejné obstarávanie na zákazku „Tlačiarenské služby“. Verejné obstarávanie sa realizuje v rámci národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce (CVANU), kde má využitie tlačených nosičov a materiálov slúžiť na zvyšovanie povedomia o ďalšom vzdelávaní a poradenstve pre dospelých v kontexte celoživotného vzdelávania.
       NÚCŽV realizuje projekt CVANU (celoživotné vzdelávanie ako nástroj uplatniteľnosti), ktorého aktivity sa prioritne zameriavajú na zvyšovanie účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní a poradenstve pre dospelých prostredníctvom rozvoja týchto systémov a rozvoja podporných nástrojov, ktoré sú zamerané na zabezpečenie kvality týchto systémov.
      Verejné obstarávanie „Tlačiarenské služby“ je zákazka s nízkou hodnotou s predpokladanou hodnotou zákazky 19 900 € bez DPH. Predmetom obstarávania je zabezpečenie výroby a dodania tlačených nosičov a materiálov v požadovanej kvalite a množstve do všetkých lokalít národného projektu, t.j. 25 PCD, regionálne pracovisko NÚCŽV a centrála projektu Národného ústavu celoživotného vzdelávania v Bratislave.
      Pre účely propagácie a reklamy CVANU z Európskeho sociálneho fondu sú dôležitou súčasťou národného projektu označenia, ktoré musia byť umiestnené na všetkých PCD a regionálnom pracovisku prostredníctvom plastových dočasných tabúľ a trvalej informačnej tabule v centrále projektu. Ďalším prvkom sú vlajky Slovenskej republiky a Európskej únie. Na zvýšenie propagácie obsahu národného projektu a prezentácie odbornej tematiky budú slúžiť rollupy v počte 27 ks, A-stojany v počte 27 ks s variáciou plnofarebných plagátov v celkovom počte 300 ks, 90 000 ks letákov s odbornou tematikou, 90 000 ks skladačiek s odbornou tematikou, 6 000 ks plagátov s odbornou tematikou, 1 700 ks obalov s logami, 1 700 ks zápisníkov s logami, 1 000 ks trhacích blokov s logami. Tlačené nosiče a materiály prispejú k zvyšovaniu povedomia o ďalšom vzdelávaní v rámci národného projektu a taktiež budú dôležitým informačným materiálom pri organizovaní 3 konferencií, 9 workshopova 6 seminárov. Distribúcia 1269 ks brožúr s odbornou tematikou medzi PCD a centrálou projektu prinesie okamžité predstavenie jednotlivých modulových vzdelávacích programov frekventantom projektu CVANU.
       Projekt CVANU je financovaný z operačného programu Vzdelávanie, realizuje ho NÚCŽV, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Viac informácií o projekte CVANU nájdete na webovej stránke www.cvanu.sk.