» Aktuality » O spoluprácu s ŠPÚ a slovenskými školami pri používaní CLIL-u prejavili záujem v Česku i Sasku

O spoluprácu s ŠPÚ a slovenskými školami pri používaní CLIL-u prejavili záujem v Česku i Sasku

10.04.2018
O spoluprácu s ŠPÚ a slovenskými školami pri používaní CLIL-u prejavili záujem v Česku i Sasku
     Zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu a škôl z Bratislavy sa o svoje poznatky a skúsenosti z bilingválnych gymnázií a vyučovania niektorých predmetov formou pedagogického prístupu CLIL v základných školách podelili s kolegami z odborných inštitúcií a škôl z Čiech a Saska na medzinárodnej odbornej konferencii v Prahe.
     Konferenciu s názvom Výučba niektorých predmetov v cudzom jazyku v českých, saských a slovenských školách zorganizovalo Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR a Ministerstvo kultúry Saska. Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk vyzdvihol pedagogický prístup CLIL, ktorý ŠPÚ experimentálne overuje v ZŠ na Slovensku už 9 rokov, pričom na prvom stupni bolo experimentálne overovanie ukončené s veľmi dobrými výsledkami.
     „CLIL ako inovatívna forma vyučovania, ktorou si žiaci zlepšujú kritické myslenie a rozvíjajú prírodovednú gramotnosť, by mala  viesť k zlepšeniu výsledkov v medzinárodnom testovaní PISA na Slovensku. Výsledky experimentálneho overovania na prvom stupni základných škôl potvrdili zlepšenie jazykových zručností žiakov, ktorých navyše prepojenie vedomostí a praxe veľmi zaujalo. Teraz je dôležité, aby naše vysoké školy a univerzity pripravili budúcich CLIL učiteľov,“ zdôraznil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Primárnym cieľom projektu je experimentálne overiť pôsobenie pedagogického prístupu CLIL v nižšom strednom vzdelávaní na vzdelávacie výsledky žiakov v cudzom jazyku. Ďalším cieľom je vybrať vhodný obsah vzdelávania pre nejazykové predmety, pripraviť anglicko-nemecko-slovenský glosár odborných pojmov a súbor metodických materiálov, metodické a pracovné listy, pre CLIL učiteľov v nižšom sekundárnom vzdelávaní.
     „Experimentálne overovanie pedagogického prístupu CLIL na druhom stupni ZŠ, ktoré prebieha v súčasnosti v 14 školách, budeme pomaly ukončovať a postupne prejdeme na experimentálne overovanie na gymnáziách a stredných školách,“ odpovedal riaditeľ ŠPÚ na otázku, či sa na Slovensku plánuje v procese uplatňovania CLILu v praxi pokračovať aj na ďalšom stupni vzdelávania.
      Zástupcovia škôl z viacerých českých miest a Saska prejavili záujem o užšiu a intenzívnejšiu spoluprácu s ŠPÚ a so školami, v ktorých experimentálne overovanie prebieha, alebo sa už skončilo, nakoľko Slovensko je v tomto procese v niekoľkoročnom predstihu.
     „My veľmi úzko spolupracujeme s Národným inštitútom ďalšieho vzdelávania (NIDV), ktorý je priamo riadenou organizáciou českého rezortu školstva, ako aj so samotným Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR. Nič však nebráni tomu, aby sa naša vzájomná spolupráca ešte viac zintenzívnila," uviedol riaditeľ ŠPÚ a doplnil, že na medzinárodnej odbornej konferencii na podporu vyučovania cudzích jazykov, určenej pre učiteľov základných škôl, budú 18. apríla prednášať a viesť workshopy aj odborníci z Francúzska, Nemecka a Českej republiky.