» Aktuality » NÚCEM podpíše prvé pracovné zmluvy s takmer 300 autormi úloh a testov

NÚCEM podpíše prvé pracovné zmluvy s takmer 300 autormi úloh a testov

09.09.2013
NÚCEM podpíše prvé pracovné zmluvy s takmer 300 autormi úloh a testov
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pripravil pracovné zmluvy pre 300 zaškolených autorov úloh a testov v rámci národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“. 
      Medzi autormi prevažujú pedagógovia základných a stredných škôl,  záujem však prejavili aj dve učiteľky na materskej dovolenke a učiteľka na dôchodku. Celoslovenský projekt je naďalej otvorený aj pre nových záujemcov o tvorbu úloh ako aj testov, ktorí splnia odborné predpoklady.
      NÚCEM začína v septembri podpisovať s autormi úloh a autormi testov pracovnú zmluvu o telepráci, ktorá umožní tvorcom väčšiu časovú flexibilitu pri tvorbe odborných materiálov. „Na začiatku pôjde o 25 percentný pracovný úväzok. Počas skúšobnej doby vyhodnotíme rozsah práce autora, počet vytvorených úloh a ich kvalitu. Následne sa dá spoluprácu v rámci pracovnej zmluvy rozšíriť,“ povedala riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská a dodala, že maximálne môže NÚCEM pracovnú zmluvu s autorom predĺžiť až do 30. novembra 2015, teda do konca realizácie národného projektu. Významným výsledkom národného projektu má byť moderná databáza nových 30 tisíc úloh a 150 testov do veľkej elektronickej databázy úloh zo všeobecnovzdelávacích predmetov pre druhý stupeň základných škôl, pre stredné školy a pre národné merania realizované NÚCEM (Testovanie 9, Externá časť Maturitnej skúšky).
      Mesačný plat autorov úloh a autorov testov sa bude odvíjať od dohodnutého úväzku a kvality práce. K jednotlivým úväzkom bude stanovený priemerný počet úloh, ktoré má autor vytvoriť za mesiac. Napríklad pri 25 % pracovnom úväzku autor by mal zvládnuť vytvoriť priemerne 10 kvalitných úloh mesačne. Tvorcovia budú zaradení do 9. platovej triedy a 12. platového stupňa podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
      NÚCEM podpíše pracovnú zmluvu najprv s autormi úloh a testov zo slovenčiny, z matematiky, angličtiny a nemčiny, ktorí už absolvovali vzdelávanie v tvorbe testovacích nástrojov (úloh a testov). Na jeseň NÚCEM bude vzdelávať aj záujemcov o tvorbu úloh a testov z prírodovedných a spoločenskovedných predmetov, maďarského jazyka, slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Po absolvovaní školenia v tvorbe testovacích nástrojov teda bude môcť NÚCEM ponúknuť pracovné zmluvy ďalším učiteľom.
      Jednou z dôležitých požiadaviek NÚCEM na tvorcov je okrem kvality aj novosť vytvorených úloh a testov. „V minulosti publikované úlohy a testy určite nemôžeme zaplatiť. Každá úloha v národnom projekte musí byť autorským originálom,“ zdôraznila riaditeľka Kanovská s tým, že plagiátorstvo je neprípustné. Predtým, ako sa zhotovené úlohy a testy dostanú do elektronickej databázy, budú ich testovať a overovať v praxi učitelia a žiaci v takmer dvoch tisíckach škôl zapojených do národného projektu. 
 
Mária Grebeňová-Laczová
manažérka publicity