» Aktuality » Novinky čakajú v tomto akademickom roku aj vysokoškolákov

Novinky čakajú v tomto akademickom roku aj vysokoškolákov

26.08.2014
Novinky čakajú v tomto akademickom roku aj vysokoškolákov
     Študenti, ktorí žiadajú o priznanie sociálneho štipendia, už nebudú môcť k žiadostiam preukazovať príjem z darovania. Vyplýva to z novely vyhlášky o sociálnych štipendiách pre študentov vysokých škôl, ktorá nadobúda účinnosť 1. septembra 2014. Táto novinka sa týka najmä študentov, ktorí nežili s rodičmi v spoločnej domácnosti a vykazovali  účelový príjem z darovania, aby získali čo najvyššie štipendium. Naďalej sa však budú zarátavať príjmy z brigád, podnikania či dôchodky a sociálne dávky.
     Príprava novely vyplynula z potrieb praxe, keď podľa doterajšieho znenia vyhlášky  si viacerí študenti nežijúci s rodičmi v spoločnej domácnosti vykazovali ako príjem fiktívne dary. Takíto študenti totiž museli preukázať za predchádzajúci kalendárny rok príjem vo výške najmenej 12-násobku sumy životného minima. V prípade, že nedosiahli túto výšku príjmu, boli posudzovaní spolu s rodičmi, čo pre nich znamenalo nižšie alebo nulové štipendium. Okrem toho vysoká škola ako správny orgán nemá možnosť posudzovať platnosť predložených darovacích zmlúv. Pri zákonom garantovanej nárokovateľnosti sociálneho štipendia sa tak bude môcť zamedziť podávaniu špekulatívnych žiadostí zo strany študentov, pričom zmenou pravidiel nepríde k zúženiu okruhu ich poberateľov.
     V snahe podporiť záujem študentov o štúdium vybraných študijných odborov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočnilo taktiež zmeny v poskytovaní motivačných štipendií. Po prvýkrát poskytlo v rámci rozpisu dotácií pre vysoké školy na rok 2014 finančné prostriedky na motivačné štipendiá pre vybrané odbory.
     Motivačné štipendium budú môcť získať denní poslucháči napr. aplikovanej informatiky, biomedicínskeho inžinierstva, elektrotechniky, energetiky, ako aj hutníctva, chemických technológií, kybernetiky či softvérového inžinierstva, potravinárstva alebo telekomunikácie. Podporení budú rovnako študenti odboru učiteľstvo v aprobačných predmetoch fyzika, chémia, geografia, biológia, informatika a matematika.
     Konkrétnu výšku štipendia určí vysoká škola, ministerstvo školstva však pri rozpise vychádzalo z podpory cca 15 % študentov daného študijného odboru, a to vo výške 1000 eur na akademický rok a študenta.