Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Regionálne školstvo » Financovanie » Sociálne znevýhodnené prostredie - príspevok » Aktuálne informácie » November 2012

November 2012

Suma príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - upravený rozpočet na rok 2012 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčet:
Krajský školský úrad upraví príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa rozpisu upraveného rozpočtu na rok 2012 prostredníctvom zriaďovateľov škôl.