» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Novela vysokoškolského zákona chce zabezpečiť kvalitu vzdelávania

Novela vysokoškolského zákona chce zabezpečiť kvalitu vzdelávania

14.02.2007

     Návrh zásad novely zákona o vysokých školách, ktorý 13. februára na zasadnutí pléna podporila aj Slovenská rektorská konferencia, prináša viacero významných zmien do systému vysokoškolského vzdelávania. 
     Prioritou novely je zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách. Po registri študentov a garantov študijných programov návrh zavádza centrálny register zamestnancov verejných, štátnych a súkromných vysokých škôl a pobočiek zahraničných vysokých škôl. Oproti súčasnosti sa za dennú formu štúdia bude považovať najmenej 18 hodín priameho kontaktu učiteľa a študenta týždenne a o výške motivačného štipendia a kritériách na ich poskytnutie bude rozhodovať vysoká škola. Vysoké školy budú môcť požadovať školné od študentov študujúcich externou formou. Počet týchto študentov v prípade verejných a súkromných vysokých škôl by nemal prekročiť 50 % z počtu študentov prijímaných na študijné programy v dennej forme štúdia v danom akademickom roku. Pripravovaná novela má zabezpečiť prepojenie vysokoškolského vzdelávania so spoločenskou praxou. Finančné prostriedky poskytnuté podnikateľským sektorom na podnikové štipendiá pre študentov vysokých škôl budú odpočítateľnou položkou zo základu na výpočet dane z príjmov. Podľa novely bude doktorand študentom vysokej školy, z čoho vyplýva, že na účely zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia, ako aj poistenia v nezamestnanosti, nebude považovaný za zamestnanca vysokej školy. Pri rigoróznych skúškach dôjde k ich zrušeniu s tým, že obsah samotnej rigoróznej skúšky prejde do štátnej skúšky.
     Podľa návrhu novely štátny súhlas na pôsobenie verejnej alebo súkromnej vysokej školy bude udeľovať vláda. Právo navrhnúť kandidáta na rektora verejnej vysokej školy budú mať členovia správnej rady verejnej vysokej školy. Správna rada bude mať tiež právomoc určovať plat rektora verejnej vysokej školy a po prerokovaní v akademickom senáte aj schvaľovať rozpočet verejnej vysokej školy.
     V súlade s pravidlami Európskej únie budú môcť pobočky zahraničných vysokých škôl poskytovať na území SR vlastné študijné programy. Na svoje pôsobenie a zámery však budú  musieť získať súhlas Ministerstva školstva SR. Vysoké školy sa podľa návrhu novely zákona o vysokých školách budú členiť na univerzitné vysoké školy a ostatné vysoké školy. Vypúšťa sa tak pôvodná kategória výskumných univerzít. Univerzitná vysoká škola sa bude musieť okrem pedagogickej činnosť zameriavať prednostne aj na výskum.
     Návrh podporuje aj viaczdrojové financovanie. Po súhlase správnej rady si vysoké školy budú môcť vziať bankový úver. Zákon zadefinuje aj centrá excelentnosti ako možnú súčasť vysokej školy.
     Návrh novely zákona o vysokých školách zatiaľ nie je konečným dokumentom. Do marca sa niektoré jeho časti budú upresňovať a následne ho Ministerstvo školstva SR po vonkajšom pripomienkovom konaní predloží na rokovanie vlády SR. Po schválení návrhu poslancami Národnej rady SR by novela zákona o vysokých školách mala začať platiť od akademického roka 2007/2008.

Bratislava  14. februára  2007