» Aktuality » Nové učebne kontinuálneho vzdelávania sú už realitou

Nové učebne kontinuálneho vzdelávania sú už realitou

07.02.2012

     Metodicko-pedagogické centrum (MPC) realizuje od roku 2009 národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie. V rámci tohto projektu zriaďuje MPC učebne kontinuálneho vzdelávania. Každá učebňa disponuje 21 počítačmi, 1 dátovým projektorom a 1 wifi routrom.
     Do konca januára 2012 bolo zriadených už všetkých 260 učební kontinuálneho vzdelávania, z toho v Bratislavskom kraji je ich 26 a v ostatných krajoch SR spolu 234. Učebne vybavené modernou digitálnou technológiou budú slúžiť pedagogickým a odborným zamestnancom základných a stredných škôl pre účely kontinuálneho vzdelávania, ktoré sa realizuje v rámci predmetného národného projektu.
     Digitálna technológia, ktorou sú zariadené učebne kontinuálneho vzdelávania, bola bezodplatne  prevedená do majetku vybraných škôl. V ďalšej fáze budú do všetkých škôl a školských zariadení distribuované notebooky s aplikačným softvérom. Tie budú slúžiť pedagogickým a odborným zamestnancom pre účely kontinuálneho vzdelávania, ale aj na plnenie úloh vyplývajúcich zo vzdelávania, pri overovaní a pilotáži rôznych výstupov zo vzdelávacích aktivít realizovaných v rámci kontinuálneho vzdelávania a výstupov, ktoré si vyžadujú ich pilotáž a overenie v rámci vyučovacích hodín v škole či školskom zariadení.

Bratislava 7. február 2012