» Aktuality » Nová šanca pre mladých, ďalšia príležitosť pre školy

Nová šanca pre mladých, ďalšia príležitosť pre školy

10.02.2014
Nová šanca pre mladých, ďalšia príležitosť pre školy
     Správny výber strednej školy, ktorá žiakov baví a pritom ponúka viac ako vzdelanie, je jedným z cieľov projektu zameraného na rozvoj stredného odborného vzdelávania. Projekt chce odstrániť nesúlad medzi zručnosťami absolventov škôl a potrebami zamestnávateľov. Je orientovaný na 35 000 žiakov, 400 kariérových poradcov a 400 stredných škôl. Má sériu konkrétnych aktivít, ktoré obohatia stredné odborné školy do začiatku nového školského roka.
     Národný projekt Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) s názvom „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“ je postavený na úspešnom dialógu stredných odborných škôl s 250 zamestnávateľmi, tak aby spoločne prispôsobovali školské vzdelávacie programy požiadavkám praxe.
     Do projektu sa postupne zapojí 35 000 žiakov zo 400 stredných odborných škôl z celého Slovenska okrem Bratislavského kraja, ktoré vyučujú vybrané odbory ako hutníctvo, strojárstvo, elektrotechnika, chémia, potravinárstvo, spracúvanie dreva, stavebníctvo či poľnohospodárstvo. K dnešnému dňu je v rámci projektu zazmluvnených 269 škôl, ktoré svojou účasťou na projekte skvalitňujú výučbu a zvyšujú svoju atraktivitu. Kvalitu a aktuálnosť vzdelávania určite zlepšia aj informačno-komunikačné technológie a didaktické pomôcky, ktorými bude postupne vybavených 321 škôl tak, aby sa u nich udomácnili do začiatku budúceho školského roka 2014/2015.
     ŠIOV tiež pripravuje zriadenie 21 pilotných centier odborného vzdelávania a prípravy, kde budú overované nové prvky duálneho vzdelávania samozrejme, s moderným materiálno – technickým vybavením. Tieto pilotné centrá už vznikli v mestách Prešov, Poprad, Košice, Spišská Nová Ves, Banská Bystrica, Podbrezová, Žiar nad Hronom, Zvolen, Šurany, Považská Bystrica, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Žilina, Topoľčany, Pruské a Trnava. Pilotné centrá boli vybrané na základe úzkej spolupráce s 20 relevantnými zamestnávateľmi, ako aj profesijnými a stavovskými organizáciami. Svoju činnosť by mali začať tiež k novému školskému roku 2014/2015. 
     Projekt nezabudol ani na dôležitosť kariérového poradenstva, ktoré na stredných odborných školách zohráva významnú úlohu pri správnej profisijnej orientácii žiakov. Fungujúce kariérové poradenstvo na stredných odborných školách v súčinnosti so štátnou správou a zamestnávateľmi sú vhodnou prevenciou nezamestnanosti absolventov stredných odborných škôl.  

Michal Kaliňák
hovorca ministra