» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Nová koncepcia zmení postavenie učiteľov

Nová koncepcia zmení postavenie učiteľov

14.02.2007

     4. porade vedenia Ministerstva školstva SR, ktorá sa konala 14. februára 2007, sa jej členovia zaoberali okrem iného aj návrhom Koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérovom raste a organizačným zabezpečením Dňa učiteľov.
     Návrh Koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérovom raste v porovnaní so súčasnosťou rieši vzdelávanie učiteľov komplexne, vytvára nový hodnotový systém a mení postavenie učiteľa. Hlavným cieľom je zvýšenie profesijných kompetencií a kvality pedagógov škôl a školských zariadení. Navrhovaný systém kontinuálneho vzdelávania je prepojený s profesijnými štandardami, kariérovým systémom a systémom hodnotenia a odmeňovania. Koncepcia definuje štyri kariérové stupne – začínajúci pedagóg, pedagóg, pedagóg s prvou atestáciou a pedagóg s druhou atestáciou. Návrh koncepcie predloží Ministerstvo školstva SR na medzirezortné pripomienkové konanie a následne na februárové rokovanie vlády.

     Členovia porady vedenia MŠ SR schválili tiež návrh organizačného zabezpečenia Dňa učiteľov, ktorý sa už tradične spája s narodením svetoznámeho učenca a pedagóga Jána Amosa Komenského (28. marec 1592). Ministerstvo školstva  pri príležitosti tohto sviatku oceňuje pedagógov za účasti významných predstaviteľov vlády, parlamentu a spoločenského života. Kým minulý rok sa celoslovenský Deň učiteľov konal v Trnave, tento rok sa uskutoční 27. marca v Banskej Bystrici. Z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva si viac ako 50 pedagógov z celého Slovenska prevezme medailu sv. Gorazda.

 

Bratislava 14. februára 2007