Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Niektoré deti sa pripravovali na školu už počas prázdnin

Niektoré deti sa pripravovali na školu už počas prázdnin

04.09.2017
Niektoré deti sa pripravovali na školu už počas prázdnin

     Predškoláci zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) mali možnosť vyskúšať si školské lavice ešte počas prázdnin. Takzvanú. „letnú školu“ absolvovali predovšetkým deti z marginalizovaných rómskych komunít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým“. Projekt realizuje Metodicko-pedagogické centrum.
     Letná škola sa konala v 17 základných školách a do konca augusta sa jej zúčastnilo 135 detí zo SZP. „Aktivity letnej školy sú výchovné činnosti, ktoré majú dostatočne oboznámiť deti a ich rodičov s prostredím a podmienkami primárneho vzdelávania priamo v škole a podľa jej podmienok,“ povedal hlavný garant odborných aktivít Peter Dolíhal. Letná škola je určená pre deti zo SZP, ktoré stoja mimo školského systému a z rôznych dôvodov materskú školu nenavštevovali alebo navštevovať nemohli. Pripraviť tieto deti na úspešný vstup do školy a predísť tak ich neoprávnenému zaraďovaniu do špeciálnych tried je preto jedným z hlavných cieľov projektu. Letná škola tak úzko nadväzuje na inú projektovú aktivitu, ktorou je neformálne vzdelávanie. „Neformálne vzdelávanie nenahrádza materskú školu, ale ponúka deťom mimo vzdelávacieho prúdu možnosť získať potrebné kompetencie na úspešný vstup na primárne vzdelávanie,“doplnil Dolíhal.
     Prínos letnej školy potvrdili aj pedagógovia, ktorí hravou formou oboznamovali deti a ich rodičov so školským prostredím, režimom a hygienickými návykmi. Nechýbali športové aktivity, kreslenie, tanec či spev. „Aj keď to bola náročná práca, nakoľko deti nemali návyky z domáceho prostredia, aktivita mala pre deti zo SZP veľký význam a bola pre ne prospešná. Deti sa učili vnímať osobnosť učiteľa ako autoritu, upevňovali sa medziľudské vzťahy a budovala sa sociálna klíma kolektívu, povedala o Letnej škole Kvetoslava Poliaková zo základnej školy Lovinobaňa. Zároveň pochválila aj prístup rodičov: „Rodičia rešpektovali naše pokyny, boli dochvíľni a kladne hodnotili zabezpečený stravovací a pitný režim pre ich deti.“