» Aktuality » Neskorší zápis prváčikov, koniec prestupov v odboroch či zmeny v malotriedkach – aj to prinesú novinky v školskom zákone

Neskorší zápis prváčikov, koniec prestupov v odboroch či zmeny v malotriedkach – aj to prinesú novinky v školskom zákone

16.04.2015
     Vláda SR včera na zasadnutí schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vyberáme najpodstatnejšie zmeny, ktoré by mohli po schválení v parlamente začať platiť od budúceho školského roka.
 
Zápis prváčikov do základnej školy bude neskôr
     Nie od 15. januára do 15. februára, ako to bolo doteraz, ale až v apríli. Je to z dôvodu, že pri tak malých deťoch je aj každý mesiac navyše veľkým posunom vo vývine a domnievame sa, že tak pre ne bude zápis príjemnejšou skúsenosťou.
 
V malotriedkach môže byť aj viac ročníkov
    
Školy s nízkym počtom žiakov tak majú možnosť ostať zachované. Môžu spájať viaceré ročníky na prvom stupni ZŠ do jednej triedy alebo (štyri, tri ročníky alebo dva ročníky do jednej triedy). To znamená, že sa zachránia školy, kde je len prvý stupeň ZŠ.
 
Vzdelávacie štandardy môžu byť využívané ako učebné osnovy
       Výhoda je, že školy nemusia tvoriť učebné osnovy, ale použijú príslušný vzdelávací štandard vyučovacieho predmetu – ktorý je vytvorený ŠPÚ. Vzdelávacie štandardy môže škola použiť  ako učebné osnovy v prípade, ak nenavyšuje obsah učiva nad rámec uvedený vo vzdelávacom štandarde.
 
Menia sa pravidlá prestupov žiakov
    
Ten, ktorý bol prijatý do učebného odboru strednej odbornej školy bez maturity – s výučným listom, nemôže len tak prestúpiť na študijný odbor na tejto, ani inej škole ukončený s maturitou. Stávajú sa totiž prípady, kedy žiak nastúpil na odbor, na ktorý nemusel robiť prijímacie skúšky a následne požiadal o prestup napríklad na gymnázium, čo považujeme za neférové a neetické voči ostatným žiakom, ktorí skúšky úspešne vykonali. Zároveň sa zavádzajú aj povinné rozdielové skúšky pri zmene študijného alebo učebného odboru. Samozrejme, žiak, ktorý by chcel prestúpiť zo študijného odboru na učebný, tak urobiť môže.
 
V medzinárodných vzdelávacích programoch budú možné výnimky
    
Školský zákon umožňuje, aby vzdelávacím programom školy bol medzinárodný vzdelávací program, po písomnom súhlase ministerstva. Ak je potrebné overiť nové formy a metódy, ktoré sa nedajú zabezpečovať len pedagogickými zamestnancami spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady, umožňuje sa ministerstvu pružne reagovať a udeliť výnimku z hľadiska plnenia kvalifikačných predpokladov. To znamená, že škola môže tento medzinárodný vzdelávací program zabezpečovať aj osobami, ktoré nespĺňajú kvalifikačné predpoklady, ale majú udelenú takúto výnimku.
 
Profesionáli budú môcť učiť viac
     
Rozširuje sa totiž počet hodín vyučovania profesijných predmetov zo sedem na desať hodín týždenne bez absolvovania doplňujúceho pedagogického štúdia odborníkmi z praxe. Ide o prednášajúcich ako napríklad lekári, zdravotné sestry, právnici a ďalší odborníci z praxe.
 
Zefektívni sa priznávanie a uznávanie kreditov za programy kontinuálneho vzdelávania, vzdelávania v zahraničí a za tvorivé aktivity
    
Ak napríklad zamestnanec absolvuje viac programov kontinuálneho vzdelávania a tieto programy majú rovnaký obsah, sú určené pre tých istých absolventov a majú poskytnúť rovnaké profesijné kompetencie, riaditeľ uzná zamestnancovi kredity len za jeden z týchto programov. Akreditačná rada nebude uznávať kredity za vzdelávanie v zahraničí, ak zahraničný poskytovateľ toto vzdelávanie bude poskytovať dištančne alebo na území Slovenska. Umožní sa uznať kredity, len ak sa vzdelávanie uskutoční priamou účasťou zamestnanca mimo územia SR.
     Sledujú sa tým aj dve zásady, aby takýto absolvent vzdelávania priniesol nové formy, metódy, obsah a skúsenosti zo zahraničných systémov vzdelávania aké sa na Slovensku neposkytujú, ale aby aj získal skúsenosti z interpersonálnych vzťahov v originálnom jazykovom, kultúrnom a sociálnom prostredí.
     Zefektívňuje sa uznávanie kreditov za tvorivé aktivity v tom zmysle, aby sa neprideľovali kredity za pomôcky a materiály, ktoré predstavujú bežnú súčasť pedagogickej činnosti, ktoré nie sú realizáciou novej myšlienky alebo inováciou.
 
Doplňujúce pedagogické štúdium bude platné pre rovnakú kategóriu bez rozdielu stupňa vzdelávania
    
V prípade, že napríklad vychovávateľ získal vzdelanie v inom študijnom programe alebo vzdelávacom programe (neučiteľskom), ako je požadované (učiteľské), musí si doplniť vzdelanie v pedagogickej spôsobilosti doplňujúcim pedagogickým štúdiom. Ak však v súčasnej dobe toto doplňujúce pedagogické štúdium absolvoval napr. k ukončenému úplnému strednému odbornému vzdelaniu (maturita), pedagogická spôsobilosť mu platí len pre tento stupeň dosiahnutého vzdelania. V prípade, že ukončí vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo aj druhého stupňa neučiteľského vzdelania musí si doplniť pedagogickú spôsobilosť, absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium ku každému vyššiemu stupňu vzdelania.
     Návrh novely upravuje túto povinnosť tak, že raz vykonaná doplňujúce pedagogické štúdium platí pedagogickému zamestnancovi v príslušnej kategórií vo všetkých stupňoch vzdelania.