» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Nenávratný finančný príspevok po prvýkrát aj pre súkromný sektor

Nenávratný finančný príspevok po prvýkrát aj pre súkromný sektor

15.05.2009

Spolu až 60 miliónov eur z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie je vyčlenených v rámci opatrení Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (40 mil.) a Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraj (20 mil.) operačného programu Výskum a vývoj.

Výzvy zamerané na podporu aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ 28. apríla 2009. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predkladať až do termínu uzávierky, ktorý je stanovený na 10. augusta 2009.

Oprávnení žiadatelia majú šancu získať pre svoj projekt 250 tis. až 2 mil. eur, pričom  aktivity sú nasmerované do oblasti priemyselného a experimentálneho vývoja. Predkladateľ projektu môže investovať do novej technológie, resp. nového postupu či vývoja prototypu nového výrobku s osobitným zameraním na podporu pozitívnych vplyvov na životné prostredie. Rezort školstva tak znovu rozšíri možnosti pre financovanie nových poznatkov a inovácií nielen vo vedeckých organizáciách, ale aj v inovatívnych firmách.

Významnou novinkou je, že po prvýkrát sa o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Výskum a vývoj môže uchádzať aj súkromný sektor, a to na základe Schémy na podporu výskumu a vývoja (štátna pomoc) schválenej ministerstvom školstva.

Výzva je určená pre malé (vrátane mikropodnikov), stredné a veľké podniky. Jej cieľom je podporiť zlepšenie spolupráce výrobnej sféry, najmä malých a stredných podnikov s výskumnými a vývojovými organizáciami, univerzitami a vysokými školami. Rovnako má  rozvíjať pevnejšie väzby a spoluprácu medzi podnikmi a akademickými inštitúciami, ktoré realizujú základný výskum, aplikovaný výskum a priemyselný vývoj. Zamerať sa má pritom na využitie lokálnej výskumno-vývojovej základne s osobitným dôrazom na podporu pozitívnych vplyvov výskumu a vývoja na životné prostredie.

 

Bratrislava 15. máj 2009