» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA » Návrhy na nových členov komisií KEGA

Návrhy na nových členov komisií KEGA

V súvislosti s ukončením 4-ročného funkčného obdobia členov pôsobiacich v odborných komisiách KEGA je možné predložiť návrhy na nových členov, ktoré  je predtým potrebné prerokovať vo vedeckých radách vysokých škôl. V aktuálnom zozname členov komisií KEGA je uvedené, ktorí zo súčasných členov pracujú v KEGA už 2 po sebe idúce funkčné obdobia (v ďalšom funkčnom období preto nemôžu kandidovať). Ak vedecká rada vysokej školy opätovne navrhne a schváli doterajšieho člena KEGA, ktorému sa končí jeho 1. funkčné obdobie, aj v takom prípade je potrebné návrhový formulár nanovo podať v systéme e-KEGA. Jeden kandidát môže byť navrhnutý na člena KEGA len do jednej komisie.
 
Každý návrh je potrebné predložiť na návrhovom formulári v systéme e-KEGA. Nepodpísané, vyplnené s nesprávnymi údajmi a po termíne zaslané návrhové formuláre sa nebudú brať do úvahy.

Písomne je potrebné poslať len potvrdenie o podaní návrhu na člena komisie KEGA s jeho základnými údajmi. Každé potvrdenie, podpísané navrhovaným kandidátom a predsedom vedeckej rady vysokej školy, musí byť spolu so zoznamom všetkých kandidátov za Vašu vysokú školu zaslané na odbor vedy a techniky na vysokých školách, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava najneskôr do 20. januára 2016.