» Vysoké školstvo » Projekty v oblasti vysokých škôl » Podpora reformných opatrení v slovenskom vysokoškolskom vzdelávanii (SIHE - projekt ukončený) » Národný seminár „Vzdelávanie orientované na študenta“

Národný seminár „Vzdelávanie orientované na študenta“

V poradí druhý seminár v rámci projektu Podpora reformných opatrení v slovenskom vysokoškolskom vzdelávaní (SIHE) sa uskutočnil 4. októbra 2017 v Komárne a pokračoval 5. októbra 2017 v Patinciach. Prvý deň seminára sme hľadali odpoveď na otázku, čo to vlastne je vzdelávanie orientované na študenta. Znamená tento prístup, že vysoká škola sa má vo všetkom prispôsobovať študentovi? Aké iné prístupy existujú?
Národná expertka Marcela Verešová odprezentovala pohľad predstaviteľov vysokých škôl a študentov na mieru dôležitosti jednotlivých aspektov vzdelávania orientovaného na študenta ako aj mieru ich implementácie v slovenskom vysokoškolskom vzdelávaní.
Zahraničná expertka Soňa Nantlová nám poskytla cennú spätnú väzbu k nášmu chápaniu vzdelávania orientovaného na študenta. Upozornila, že neexistuje jednotné univerzálne vymedzenie tohto konceptu, ale všeobecne je uznávaných niekoľko princípov – študent má aktívnu úlohu vo vzdelávaní s cieľom rozvíjať jeho vedomosti, kompetencie a zručnosti; dôraz sa kladie na výsledky vzdelávania, nie obsah; zvyčajná je skôr práca v skupinách na seminároch. Dôležitú úlohu v celom procese má spätná väzba, tak učiteľov voči študentom (v čom má príležitosť sa zlepšiť), ale aj študentov voči učiteľom.
Druhý deň seminára bol zameraný na možnosti lepšieho zapojenia študentov pri zavádzaní vzdelávania orientovaného na študenta na jednotlivých vysokých školách, ako aj výmenu skúseností pri prekonávaní prekážok spojených so zavádzaním vzdelávania orientovaného na študenta do každodenného života vysokých škôl.
Vzdelávanie orientované na študenta je jedným zo štandardov v rámci Štandardov a usmernení na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.