» Aktuality » Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie ocenila porota konferencie ITAPA 2018 špeciálnou cenou

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie ocenila porota konferencie ITAPA 2018 špeciálnou cenou

19.11.2018
Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie ocenila porota konferencie ITAPA 2018 špeciálnou cenou
     Medzinárodná konferencia ITAPA každoročne oceňuje úspešné projekty zamerané na modernizáciu a digitalizáciu verejnej správy. Po druhýkrát sa udeľovala aj cena za Najlepší projekt v oblasti digitalizácie krajín V4. Zapojiť sa mohli projekty z krajín Vyšehradskej štvorky, ktorých cieľom je prispieť k rozvoju informatizácie a digitalizácie vo svojej krajine.
     Špeciálnu cenu poroty tentokrát získal projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Hoci nie je priamo IT projektom, prioritne sú jeho aktivity orientované na vzdelávanie v tejto oblasti.
     Národný projekt má zlepšiť vzdelávanie v oblasti informatiky a prírodných vied. Má vytvoriť efektívny model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne i perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním sa na profesie v oblasti informatiky a informačno-komunikačných technológií (IKT).
     Aktuálne je do projektu zapojených viac ako 9 000 žiakov základných škôl, 100 000 stredoškolákov a 900 vysokoškolákov. Projekt ponúka kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov základných a stredných škôl. Ponúkaných 28 akreditovaných programov doteraz využilo viac ako 720 učiteľov. Získať skúsenosti z praxe môžu pedagógovia vďaka projektu priamo v IT firmách. Letné stáže tu absolvovalo zatiaľ 10 stredoškolských učiteľov.
     Vďaka projektu bolo na stredných školách zavedené aj pilotné vyučovanie ôsmich nových predmetov v triedach špecializovaných na informatiku. Pribudli dva motivačné predmety. Samozrejmosťou sú učebné materiály, ktoré sú pedagógom k dispozícii.
     Učitelia aj žiaci využili tiež možnosť získať medzinárodný certifikát ECDL. Rozvíjať svoju digitálnu gramotnosť touto formou sa rozhodlo už 410 učiteľov stredných škôl a 1 528 stredoškolákov. Získať spomínaný certifikát môže spolu 9 000 absolventov. Záujem zo strany učiteľov a žiakov už teraz tieto kapacitné čísla presahuje.
     Podporiť osobnostný rozvoj a komunikačné kompetencie môžu záujemcovia prostredníctvom ďalšieho certifikátu. Medzinárodný certifikát ECo-C® získa v tomto školskom roku 80 stredoškolských učiteľov a 500 stredoškolákov.
     Novinkou pre vysoké školy sa stalo 36 inovatívnych predmetov. Konkrétne ide o programy SAP akadémie, Data Science Akadémie, Internet of Things Akadémie, Sieťovej akadémie a IKT pre prax, čo je program pre neinformatické študijné odbory.
     Do aktivít projektu sa postupne zapojí minimálne 300 základných škôl, 200 stredných škôl a 5 univerzít. Spolu vyše 36 000 žiakov a študentov, približne 2 100 učiteľov. Termín ukončenia projektu je stanovený na október 2020. Riešiteľom projektu je Centrum vedecko-technických informácií SR spoločne s projektovými partnermi - Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitou M. Bela v Banskej Bystrici a Žilinskou univerzitou v Žiline. Projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ je financovaný z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
     Porota konferencie ITAPA udelením špeciálnej ceny ocenila predovšetkým inovatívny a otvorený charakter projektu. Projekt prináša nové osnovy, metodiky výučby a predmety. Dôležité je pritom zohľadnenie spätnej väzby učiteľov, žiakov a študentov, a v konečnom dôsledku aj samotnej praxe.