» Aktuality » Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ spúšťa kontinuálne vzdelávanie

Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ spúšťa kontinuálne vzdelávanie

23.10.2017
     Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ spúšťa kontinuálne vzdelávanie
     Ako účinne pomôcť deťom a žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a ako by mala vyzerať tímová spolupráca pedagogických a odborných zamestnancov v inkluzívnej škole. Aj toto sú témy nového programu kontinuálneho vzdelávania, ktorý ponúka Metodicko-pedagogické centrum v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým (ŠOV)“.
     Výraznou pridanou hodnotou národného projektu ŠOV je personálna podpora pre 50 materských a 130 základných škôl. Vďaka projektu sa na týchto školách ku koncu septembra vytvorili pracovné miesta pre 180 odborných zamestnancov a 285 pedagogických asistentov. Spoločne s učiteľmi tak vytvorili inkluzívne tímy, ktorých úlohou je zabezpečovať podmienky pre kvalitné vzdelávanie všetkých detí a tak predísť ich neopodstatnenému preraďovaniu do špeciálnych tried.  
     „Základom je identifikovať jedinečné potreby každého žiaka a pomôcť mu prekonať akékoľvek prekážky a bariéry v učení,“ hovorí hlavný garant vzdelávacích aktivít Peter Dolíhal.
     Zamestnancom škôl zapojeným do projektu ŠOV ponúka praktickú pomoc práve aktualizačný vzdelávací program Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov.
     „V rámci vzdelávania bude priestor aj na výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe, či tvorbu lokálneho plánu desegregácie pri vytváraní inkluzívneho prostredia školy a komunity,“ doplnil Dolíhal.
     Rozsah vzdelávacieho programu je 50 hodín s možnosťou získania 13 kreditov. Ponuka vzdelávania platí aj pre pedagogických a odborných zamestnancov tých škôl, ktoré nie sú zapojené do národného projektu. Podmienkou je práca s deťmi a žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. Všetky potrebné informácie k registrácii na vzdelávanie sú dostupné na webovej stránke národného projektu ŠOV: http://npsov.mpc-edu.sk/.