» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » EUROPASS » Národné stredisko pre Europass (NSE) - činnosť a kontakty

Národné stredisko pre Europass (NSE) - činnosť a kontakty

Činnosťou NSE bolo poverené Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní. 

Národné stredisko pre Europass: 

  • koordinuje, v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, činnosti týkajúce sa sprístupnenia alebo vydávania dokumentov Europass, alebo tam kde je to vhodné, vykonáva tieto činnosti
  • zriaďuje a riadi vnútroštátny informačný systém
  • podporuje používanie Europass-u, okrem iného prostredníctvom internetových služieb
  • zabezpečuje, v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, aby boli jednotlivým občanom sprístupnené adekvátne informácie a usmernenia o Europass-e a jeho dokumentoch
  • uľahčuje poskytovanie informácií a usmernení o vzdelávacích príležitostiach v celej Európe, o štruktúre vzdelávacích a prípravných systémov a o ďalších otázkach týkajúcich sa mobility na vzdelávacie účely, najmä prostredníctvom úzkej koordinácie s príslušnými službami Spoločenstva a vnútroštátnymi službami, a tam kde je to vhodné, sprístupní občanom úvodný návod k mobilite
  • riadi na vnútroštátnej úrovni finančnú podporu Spoločenstva pre všetky činnosti týkajúce sa tohto rozhodnutia
  • zúčastňuje sa na európskej sieti národných stredísk Europass

Kontaktná osoba:
Mgr. Lucia Húšťavová
Telefón: 02/59374 619
E-mail: lucia.hustavova@minedu.sk

Všeobecný kontakt (poštová adresa):
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava
E-mail: sudv@minedu.sk