» Aktuality » Na workshope v ŠPÚ prezentovali výsledky analýzy procesov integrácie a inklúzie

Na workshope v ŠPÚ prezentovali výsledky analýzy procesov integrácie a inklúzie

12.06.2017
Na workshope v ŠPÚ prezentovali výsledky analýzy procesov integrácie a inklúzie
     Na workshope v Štátnom pedagogickom ústave prezentovali riešitelia výsledky vedecko-výskumnej úlohy „Analýza východísk a procesov integrácie a inklúzie v podmienkach slovenského školstva.“
     Závery z výskumu hovoria o aktuálnom stave aplikovania prvkov inkluzívneho vzdelávania v podmienkach slovenských základných škôl. Vzhľadom na skutočnosť, že aplikovanie inkluzívnej edukácie v pravom slova zmysle je v našich podmienkach iba v počiatkoch, pretože ide skôr o prechod alebo transformáciu edukačného prostredia z integrovanej na inkluzívnu platformu vzdelávania, tento výskum patrí k prvým takto koncipovaným vedecko-výskumným projektom či pilotným štúdiám. Aplikácia prvkov inkluzívneho vzdelávania v školách nebola zatiaľ podrobená hodnoteniu najmä z toho dôvodu, že u nás doposiaľ absentujú indikátory pre kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie inkluzivity. Zámerom je preto pripraviť práve takýto hodnotiaci nástroj a pomocou neho sa pokúsiť o zhodnotenie inkluzivity školského prostredia v základných školách na Slovensku.
     „Inklúzia v slovenskom vzdelávacom systéme nie je novým pojmom. V súčasnosti je však veľmi diskutovaným pojmom. Pedagógovia, najmä manažment školy, učitelia, asistenti učiteľov, vychovávatelia, špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia aj dnes čelia problematike aplikovania inkluzívnych prvkov do edukačného procesu. Vedú sa odborné diskusie o kvalifikovaných pedagógoch, inovatívnych vzdelávacích metódach a formách, dobrej školskej klíme, kvalitných učebných materiáloch a edukačných podmienkach, ale aj o priestorovom vybavení školy  a podobne,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Pedagogická verejnosť sa zaoberá inkluzívnym vzdelávaním už od roku 1994, keď sa konala v španielskej Salamanke svetová konferencia UNESCO, venovaná problematike detí so zdravotným postihnutím. Vyhlásenie, ktoré bolo na svetovej konferencii prijaté, zásadným spôsobom koriguje filozofiu vzdelávania detí a žiakov nielen so zdravotným znevýhodnením, ale napríklad aj vzdelávanie detí z národnostných menšín.