» Aktuality » Na stretnutí budú hovoriť s riaditeľmi škôl aj o kreditoch

Na stretnutí budú hovoriť s riaditeľmi škôl aj o kreditoch

16.04.2015
 Na stretnutí budú hovoriť  s riaditeľmi škôl aj o kreditoch
     Na pôde Gymnázia H. Selyeho v Komárne sa 20. apríla 2015 stretnú riaditelia základných a stredných a škôl s vyučovacím jazykom maďarským zo všetkých krajov Slovenska. Stretnutie organizuje Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko v Komárne a hlavnými témami budú informácie o plánovaných vzdelávacích aktivitách a podmienkach odovzdávania atestačných prác.
     Stretnutie si kladie cieľ odstrániť aj nejednotné chápanie kreditového príplatku zo strany riaditeľov škôl. V prípade, že príslušné kredity zamestnanec uplatní v kariérovom systéme na vykonanie prvej alebo druhej atestácie, uplatnené kredity strácajú platnosť, a v prípade, že nemá ďalšie kredity, učiteľ stráca nárok na kreditový príplatok. „Tieto zásady riaditelia musia rešpektovať a nemôžu svojvoľne zmeniť,” dodal Szőköl.
     Detašované pracovisko MPC v Komárne realizuje národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov (PKR), vykonáva, zabezpečuje a koordinuje výskumnú, rozvojovú vzdelávaciu, metodicko-odbornú činnosť pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. „V rámci projektu PKR prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov pedagogickí alebo odborní zamestnanci získavajú kredity bezplatne,“ uviedol István Szőköl, zástupca riaditeľa pre detašované pracovisko v Komárne.
     Vzdelávacie aktivity PKR sa na DP MPC v Komárne sa začali v roku 2011  a končia v roku 2015, avšak novoakreditované programy aj v budúcnosti ponúknu učiteľom možnosti na odborné vzdelávanie.