» Aktuality » Na stredných odborných školách sa začínajú záverečné skúšky

Na stredných odborných školách sa začínajú záverečné skúšky

15.06.2011

     Žiakom končiacim učebné odbory na stredných odborných školách a odborných učilištiach sa zajtra 16. júna 2011 začína obdobie záverečných skúšok, ktoré bude trvať do 30. júna. Počas neho budú dokazovať svoje zručnosti a vedomosti získané počas prípravy na povolanie. O úspešné absolvovanie záverečnej skúšky a získanie výučného listu sa bude tento školský rok snažiť približne 10 500 žiakov.
     Záverečná skúška v stredných odborných školách sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť. V odborných učilištiach ju tvorí praktická časť, ktorej súčasťou je aj písomná časť skúšky, a ústna časť. Témy na písomnú časť a ústnu časť záverečnej skúšky vypracujú učitelia odborných predmetov v spolupráci s majstrami odbornej výchovy. Témy na praktickú časť záverečnej skúšky vypracujú majstri odbornej výchovy v spolupráci s učiteľmi odborných predmetov.
     Žiaci začínajú písomnou časťou, ktorá trvá od 45 minút do 120 minút. Na výber môžu mať jednu až 10 tém. Nasleduje praktická časť, v rozsahu najviac 24 hodín, výnimočne až štyri týždne. Najmä z dôvodu sezónnych prác sa môže uskutočniť aj v inom termíne. Podľa náročnosti a špecifík odboru má žiak na výber jednu až 15 tém.
     Záverečnú skúšku ukončujú žiaci ústnou odpoveďou, ktorá trvá najviac 15 minút. Na túto formu skúšky sa určuje najmenej 25 tém. Na prípravu odpovede majú podľa charakteru odboru 15 až 30 minút. Stálym členom skúšobnej komisie je okrem pedagógov aj zástupca stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania.

Bratislava 15. jún 2011