Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Na školské telocvične rezort školstva vyčlenil deväť miliónov eur

Na školské telocvične rezort školstva vyčlenil deväť miliónov eur

06.04.2018
Na školské telocvične rezort školstva vyčlenil deväť miliónov eur
     Aj tento rok podporí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR projekty rekonštrukcie, dostavby či výstavby školských telocviční. Zriaďovatelia škôl sa môžu uchádzať o finančný príspevok z celkovej sumy 9 miliónov eur určenej na tento účel.
     Cieľom výzvy je pokračovať v zlepšovaní stavu telocviční a vo zvyšovaní ich počtu. Formou rekonštrukcie, dostavby alebo výstavby novej telocvične ministerstvo naďalej podporuje rozvoj žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy. Napriek tomu, že budovy patria do kompetencie zriaďovateľov, ministerstvo dlhodobo aktívne pristupuje k zlepšovaniu ich stavu.
    Maximálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom pre jednu školu je 150 000 eur. Dotáciu je možné poskytnúť oprávneným žiadateľom, ktorými sú obce, vyššie územné celky, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku, ktoré sú zriaďovateľmi základnej školy so všetkými ročníkmi alebo strednej školy s počtom žiakov nad 150.
     Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 15. mája 2018 do 14.00 h. Hodnotiaca komisia posúdi projekty škôl a rozhodne o pridelení finančných prostriedkov. O výsledkoch bude ministerstvo informovať na svojom webovom sídle.
      Ministerstvo zároveň organizuje pre žiadateľov o poskytnutie dotácie informačné semináre, zamerané na prípravu projektu, prihliadajúc na výberové kritériá a ich váhu, ako aj správne a kompletné vypĺňanie požadovaných príloh. 
     Semináre sa uskutočnia v Prešove, v Nitre a v Banskej Bystrici v termínoch od 10. do 13. apríla 2018. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na uvedených mailových adresách.
 
PREŠOV - 10. 4. 2018 (utorok) - 13:00 hod. - veľká zasadačka Okresného úradu /na prízemí/, Námestie mieru 3, Prešov, vladimir.wittner@minv.sk
 
NITRA - 11. 4. 2018 (streda) - 10:00 hod. - aula mestského úradu, Štefánikova trieda 60, Nitra, stefania.babkova@minv.sk
 
BANSKÁ BYSTRICA - 13. 4. 2018 (piatok) - 11:00 hod. - kongresová sála Okresného úradu, Námestie Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica, viera.stanova@minv.sk