» Aktuality » Na príprave vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pracovali špičkoví odborníci

Na príprave vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pracovali špičkoví odborníci

31.07.2017
Na príprave vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pracovali špičkoví odborníci
     Špecifické ciele výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením sa v každom vzdelávacom programe líšia práve s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie dieťaťa. Obsah a ciele vzdelávania príslušných vzdelávacích oblastí sú prispôsobené stupňu a charakteru zdravotného znevýhodnenia a z toho vyplývajúcich individuálnych schopností a možností dieťaťa. Vzdelávacie programy pre deti s konkrétnym zdravotným znevýhodnením ako napríklad s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným obsahujú špecifiká, na ktoré je nevyhnutné prihliadať pri ich výchove a vzdelávaní vo všetkých materských školách, v ktorých sú vzdelávané.
     Práve preto Štátny pedagogický ústav v spolupráci so špičkovými odborníkmi z oblasti špeciálnej pedagogiky a špeciálnymi pedagógmi  z praxe pre jednotlivé druhy zdravotného znevýhodnenia pripravili vzdelávacie programy, ktoré boli navyše prekonzultované aj s inými renomovanými odborníkmi zo špeciálnopedagogickej praxe a teoretikmi z oblasti špeciálnej pedagogiky v rámci osobitnej odbornej komisie ŠPÚ pre problematiku vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením.
     Špecifické ciele výchovy a vzdelávania týchto detí sa totiž v každom vzdelávacom programe líšia s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie dieťaťa. Obsah a ciele vzdelávania príslušných vzdelávacích oblastí sú prispôsobené stupňu a charakteru zdravotného znevýhodnenia a z toho vyplývajúcich individuálnych schopností a možností dieťaťa.
     Vzdelávacie programy pre deti s konkrétnym zdravotným znevýhodnením ako napríklad s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným obsahujú špecifiká, na ktoré je nevyhnutné prihliadať pri ich výchove a vzdelávaní vo všetkých materských školách, v ktorých sú vzdelávané.
     Tieto deti a ich rozvoj si vyžadujú vytvorenie podmienok pre ich vzdelávanie, čo sa uvádza aj v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.
      Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením boli teda vypracované v nadväznosti na ŠVP (2016) v intenciách jeho časti 11 „Výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a  zabezpečenie podmienok inkluzívneho vzdelávania“, kde sa okrem iného uvádza:
„Pri výchove a vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením sa postupuje podľa vzdelávacích programov pre deti:
-          s mentálnym postihnutím,
-          so sluchovým postihnutím,
-          so zrakovým postihnutím,
-          s telesným postihnutím,
-          s narušenou komunikačnou schopnosťou,
-          s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
-          choré a zdravotne oslabené,
-          hluchoslepé,
-          s viacnásobným postihnutím,
-          s poruchami správania.
     Na základe týchto vzdelávacích programov sa vytvárajú najmä školské vzdelávacie programy pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy bežných materských škôl, ako aj individuálne vzdelávacie programy pre deti integrované v bežných triedach materských škôl.“
     Pri vzdelávaní detí s mentálnym postihnutím, ale aj detí s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami sa nepostupuje podľa obsahového a výkonového štandardu, ale tieto deti majú určený obsah vzdelávania a špecifické ciele vzdelávania (viď príklady v prílohe).
     Obsah a ciele vzdelávania jednotlivých vzdelávacích oblastí sú prispôsobené najmä stupňu mentálneho postihnutia a jeho individuálnym špecifickým potrebám a osobitostiam. Vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda sú pri realizácii cieľov hlavným zdrojom poznania jednoduché pozorovania prírody, jednoduché pokusy a praktické činnosti. Volia sa primerané špeciálno-pedagogické metódy, ktoré sa opierajú o zmyslové poznávanie detí. Deti sa učia chápať jednoduché vzájomné vzťahy a súvislosti v prírode na základe zmyslového vnímania a činností s jednoduchými prírodninami alebo s ich modelmi a vyobrazenými materiálmi.
     Učivo sa podáva takými metódami a formami, ktoré sú pre dieťa s mentálnym postihnutím najprijateľnejšie. Cieľom je, aby sa deti s postihnutím a aj bez neho vzdelávali spoločne, aby sa zabezpečila inklúziu a všetky deti sa tak mohli učiť rovnakú tému, ale tak, aby boli zohľadnené špecifické požiadavky u znevýhodnených detí.

Ilustračné foto