» Aktuality » Na konferencii k výsledkom štúdie PISA 2015 bol veľký záujem o aktivity podporujúce inovatívnosť a bádanie vo vyučovaní prírodovedných predmetov

Na konferencii k výsledkom štúdie PISA 2015 bol veľký záujem o aktivity podporujúce inovatívnosť a bádanie vo vyučovaní prírodovedných predmetov

30.05.2017
Na konferencii k výsledkom štúdie  PISA 2015 bol veľký záujem o aktivity podporujúce  inovatívnosť a bádanie  vo vyučovaní prírodovedných predmetov
     V Aule Datalan Žilinskej univerzity v Žiline sa 18. mája 2017 konala odborná konferencia s názvom „PISA 2015 - Výzvy pre slovenské školstvo“. Konferenciu pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana organizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ).
     Približne 170 účastníkov konferencie z radov riaditeľov základných a stredných  škôl, učiteľov, výskumných zamestnancov univerzít, pedagogických a výskumných zamestnancov z organizácií ministerstva školstva diskutovalo o výsledkoch ostatného cyklu medzinárodnej štúdie OECD PISA 2015.
     Po úvodnom príhovore a otvorení konferencie štátnym tajomníkom Petrom Krajňákom sa v odborných príspevkoch najčastejšie skloňovalo slovné spojenie prírodovedná gramotnosť, ktorá bola hlavnou doménou štúdie PISA 2015. „Program konferencie sme zostavili tak, aby sme sa od zhodnotenia a analýz výsledkov PISA posunuli k zmenám v  obsahoch vzdelávania, najmä však k zmenám metód a foriem vo vyučovaní prírodovedných predmetov na našich školách,“ uviedla vo svojom vystúpení riaditeľka NÚCEM-u Romana Kanovská.
     Výskumníci z NÚCEM-u predstavili viacero analytických príspevkov v súvislosti s výsledkami Slovenska v medzinárodnom meraní PISA. Zamestnanci ŠPÚ v nadväznosti na to priblížili zmeny v Štátnom vzdelávacom programe, ktoré sú ovplyvňované aj dosahovanými výsledkami našich žiakov v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Kľúčovou časťou programu konferencie boli príspevky prinášajúce inšpiratívne námety na využitie vyučovacích metód, ktoré umožňujú tvorivejšie rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov. V príspevku UPJŠ v Košiciach boli predstavené aktivity vyučovacích hodín prírodovedných predmetov, ktoré rozvíjajú bádanie, kritické myslenie a vedecký prístup žiakov. Učiteľky zo základných škôl a gymnázia zasa predstavili ich dobrú prax vo vyučovaní chémie na kompetenčnom základe. Zamestnanci ŠIOV-u zasa ukázali, ako umožňujú výstupy projektov Dielne 1 a Dielne 2 rozvíjať tvorivosť a prírodovednú gramotnosť na školách vybavených laboratórnou technikou a pomôckami. MPC poukázalo na vzdelávacie možnosti učiteľov prírodovedných predmetov so zameraním na prírodovednú gramotnosť.
     Na základe veľkého záujmu riaditeľov a učiteľov NÚCEM spracoval z prezentovaných príspevkov na konferencii odkazy na zdroje už vytvorených metodík podporujúcich inovatívne a bádateľsky orientované vyučovanie prírodovedných predmetov. Sprístupnený je aj videozáznam z vystúpenia prednášateľov na konferencii ako aj ich prezentácie. Všetky materiály a výstupy z konferencie sú uverejnené na stránke NÚCEM-u.