» Aktuality » Moderné didaktické prostriedky pre angličtinárov už mieria do škôl

Moderné didaktické prostriedky pre angličtinárov už mieria do škôl

17.06.2015
Moderné didaktické prostriedky pre angličtinárov už mieria do škôl
     Spolu 3 000 angličtinárov bude od septembra na hodinách používať moderné didaktické prostriedky. V týchto dňoch ich distribuuje do škôl Metodicko-pedagogické centrum vďaka projektu Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách – EnglishOne. Žiakom prinesie interaktívne a pútavejšie hodiny, učitelia si vďaka projektu zvýšia profesionálne kompetencie a za projektové výstupy dostanú aj odmenu.
     Učitelia dostanú kompletnú sadu metodík pre každý ročník a pracovné zošity pre žiakov v tlačenej aj v elektronickej podobe. Súčasťou didaktických balíčkov sú prihlasovacie údaje k online digitálnemu vzdelávaciemu obsahu, ktorý môžu učitelia využívať okamžite. Bude interaktívny a obohatený o vzdelávacie animácie, súhrnné testy, videá alebo hry nahovorené rodenými hovoriacimi („native speakers“).
     Jednotlivé časti balíčka tvoria funkčný vzdelávací celok, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Materiály budú spárované s najčastejšie používanými učebnicami anglického jazyka na základných školách, preto ich budú učitelia na hodinách používať bez ohľadu na to, z akých učebníc vyučujú.
            Na to, aby učitelia vedeli vzdelávať novými metódami, využívajú od začiatku mája školenia. Na nich si precvičujú praktické ukážky z vyučovacích hodín a zároveň si vymieňajú cenné skúsenosti a rady. Školenia organizuje Metodicko-pedagogické centrum vo svojich regionálnych a detašovaných pracoviskách po celom Slovensku.
     Národný projekt Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách – EnglishOne je realizovaný v súlade s dlhodobým cieľom vlády SR dosiahnuť v anglickom jazyku komunikačnú úroveň B1/B2 u žiakov po ukončení strednej školy a zároveň podporuje vládnu koncepciu informatizácie a digitalizácie rezortu školstva.
     Viac informácií o projekte nájdete na stránke: www.englishone.sk.