» Aktuality » Ministri školstva krajín EÚ o prepojení vzdelávania, trhu práce a spoločnosti

Ministri školstva krajín EÚ o prepojení vzdelávania, trhu práce a spoločnosti

29.02.2016
 Ministri školstva krajín EÚ o prepojení vzdelávania, trhu práce a spoločnosti
     Ministri školstva európskej 28-čky naminulotýždňovom zasadnutí v Bruseli diskutovali o tom, ako lepšie prepojiť vzdelávanie, trh práce a spoločnosť, pričom sa sústredili na otázky súvisiace s rozvojom zručností.
    
Výsledok tohto rokovania bude podkladom pre pripravované oznámenie Komisie o programe nových zručností pre Európu. V tomto oznámení bude vyjadrená snaha o zmenšenie existujúceho nedostatku zručností a zvýšenie zamestnateľnosti a mobility a bude jednou z priorít SK PRES. Slovensko na Rade pre vzdelávanie zastupovala Romana Kanovská, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      Slovensko sa v diskusii zameralo na potrebu uznávania výstupov vzdelávania a transparentného využívania EÚ nástrojov, ktoré by podporili národné politiky a cezhraničnú mobilitu. Európsky priestor je otvorený pre získanie zamestnania hlavne pre vysokokvalifikovanú pracovnú silu, pričom je veľmi dôležité, aby kvalifikácie boli porovnateľné medzi členskými krajinami EÚ.
     "Všetci cítime, že je potrebné budovať vzájomnú dôveru vo vzdelávacie systémy našich krajín a je potrebné, aby sme hovorili spoločným jazykom pri zabezpečovaní kvality a modernizácie vzdelávania na všetkých stupňoch a úrovniach odborného vzdelávania", uviedla na stretnutí štátna tajomníčka R. Kanovská.
      Súčasné výskumy potvrdzujú, že dosiahnutie vyšších úrovní zručností znamená vyššiu účasť v procese vzdelávania a odbornej prípravy. Na druhej strane však viac vzdelania automaticky neznamená vyššiu úroveň dosiahnutých zručností. Na Slovensku existuje významný zdroj kapitálu vysoko zručných jednotlivcov, ktorí sú však mimo trhu práce - je to cca až 24 % mladých, ktorí sú neaktívni, pričom patria medzi zručnú a vysokokvalifikovanú časť obyvateľstva
     Z rokovaní k iniciatíve "Program pre nové zručnosti pre Európu" vyplynulo, že učebné osnovy a metódy výučby by mali byť zamerané na rozvoj širších zručností potrebných pre pracovné miesta v budúcnosti, ako aj spoločnosť ako takú. Diskusiu uviedol nórsky minister školstva Isaksen ako externý rečník. Vo svojom vystúpení avizoval, že Nórsko vyvíja nástroj na mapovanie zručností dospelých, ktorý bude naviazaný na sociálne benefity. Ministri sa zároveň zhodli, že pri vytváraní učebných osnov bude kľúčová spolupráca s podnikateľským sektorom a ďalšími relevantnými aktérmi.