» Aktuality » Ministerstvo školstva zabezpečilo 28 učebníc v Braillovom písme

Ministerstvo školstva zabezpečilo 28 učebníc v Braillovom písme

30.10.2013
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky od roku 2011 doposiaľ zabezpečilo pre žiakov so zrakovým postihnutím prepis 28 titulov nových reformných učebníc do Braillovho písma. Ide o tituly učebníc pre prvý a druhý stupeň základných škôl. Rezort školstva tiež zabezpečil aj elektronické verzie niektorých učebníc pre slabozrakých.
     Napríklad na prvom stupni ZŠ majú žiaci so zrakovým postihnutím už k dispozícii učebnice slovenského jazyka a vlastivedy vo všetkých ročníkoch. Druháci majú okrem toho aj čítanku, matematiku a prírodovedu. Na druhom stupni môžu všetky ročníky využívať literárnu výchovu a žiaci 5. – 8. ročníka geografiu. Piataci a šiestaci majú taktiež napríklad učebnicu slovenského jazyka, dejepisu, občianskej náuky a hudobnej výchovy.
     Postupne sa pripravuje prepis ďalších 16 titulov nových reformných učebníc do Braillovho písma, na nákup ktorých má ministerstvo školstva uzatvorené zmluvy s vydavateľstvami. Medzi nimi je matematika pre 3., 4., 6., 7. a 8. ročník, fyzika a chémia pre šiestakov a biológia pre piatakov. Gymnazisti so zrakovým postihnutím budú mať k dispozícii matematiku pre 1. a 2. ročník.
     Okrem prepisov učebníc do Braillovho písma ministerstvo zabezpečilo dodanie elektronických verzií niektorých učebníc pre slabozrakých žiakov. Vďaka tomu už majú k dispozícii literárnu výchovu pre celý druhý stupeň a geografiu pre 5. – 8. ročník. V súčasnosti sa pripravuje taktiež elektronická verzia učebnice matematiky pre 1. a 2. ročník gymnázia.
     Ministerstvo plánuje postupne rokovať a uzatvárať zmluvy s vydavateľmi na nákup ďalších titulov učebníc v Braillovom písme, keďže klasické učebnice nevyhovujú špecifickým potrebám žiakov so zrakovým postihnutím. Prepis učebníc do Braillovho písma je zložitý proces, pričom mnohé učebnice je potrebné najskôr prispôsobiť výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov so zrakovým postihnutím.
     Klasické učebnice pre bežných žiakov ministerstvo zabezpečuje súťažnou formou prostredníctvom verejného obstarávania. Na základe výsledkov verejného obstarávania potom uzatvára s úspešným uchádzačom (vydavateľstvom) zmluvu na zabezpečenie tvorby a vydania učebnice. Výhradnými právami k dielu (učebnici) disponuje vydavateľstvo na základe autorom udeleného súhlasu na použitie diela podľa autorského práva.
     Rokovať o zabezpečení nákupu reedícií klasických učebníc, ako aj zabezpečení ich prepisu do Braillovho písma a iných vhodných foriem pre nevidiacich a slabozrakých žiakov preto môže ministerstvo v zmysle príslušnej legislatívy len s tým subjektom, ktorému autor udelil súhlas na použitie tohto diela.
     Rezort školstva zabezpečovaním učebníc v Braillovom písme a tiež v ich elektronických verziách odstraňuje prekážky zdravotne postihnutých žiakov v prístupe k výučbe a vzdelávaniu. Preto naďalej pokračujeme v tejto aktivite.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra