» Aktuality » Ministerstvo školstva optimalizuje svoju štruktúru

Ministerstvo školstva optimalizuje svoju štruktúru

03.01.2018
Ministerstvo školstva optimalizuje svoju štruktúru
     Efektívnejší chod rezortu, posilnenie analytického útvaru aj zníženie počtu administratívnych zamestnancov. To sú ciele novej organizačnej štruktúry, ktorá začala platiť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).
     „Jedna z prvých úloh, ktorú som si dala po mojom nástupe na pozíciu ministerky, bola personálna analýza fungovania rezortu. Výsledkom toho je nová organizačná štruktúra, ktorej cieľom je premeniť ministerstvo na moderný a efektívny úrad poskytujúci dobrý servis pre občanov a naše partnerské inštitúcie,“ uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.
     Medzi prvé kroky, ktoré priniesli závery personálneho auditu na MŠVVaŠ SR, patrí personálne posilnenie analytických kapacít rezortu školstva vytvorením nového odboru celoživotného vzdelávania a analýz vzdelávacej politiky (OCŽVaAVP). Tento odbor má štatút výskumného pracoviska a vznikol zlúčením doterajšieho Inštitútu vzdelávacej politiky a odboru celoživotného vzdelávania.
     Nový odbor vznikol s cieľom skvalitniť a posilniť oblasť celoživotného vzdelávania, v ktorom rezort dlhodobo pociťoval rezervy, čo bolo predmetom kritiky aj zo strany Európskej únie.
     Ďalšími dôvodmi na posilnenie analytického aparátu sú:
- naplnenie cieľov Stratégie 2020 týkajúce sa účasti dospelej populácie na celoživotnom vzdelávaní
- analytická podpora pri novelizácii zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
- príprava zrušenia projektu Národného ústavu celoživotného vzdelávania (NÚCŽV)
- analýza vzdelávacích programov v OP ĽZ, pričom cieľom MŠVVaŠ SR ako gestora prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje je využiť finančné prostriedky na prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce a zvýšenie kvality všetkých úrovní vzdelávacieho systému, vrátane oblasti celoživotného vzdelávania
- potreba zefektívnenia fungovania analytických a výskumných inštitúcií financovaných z verejných zdrojov v rámci rezortu, táto problematika bude riešená v rámci Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v oblasti hodnotenia a zvyšovania kvality.
     Na ministerstve školstva tak vznikne výskumné pracovisko, pričom počet zamestnancov sa z pôvodných 5 navýšil na 13. Nový analytický odbor bude mať súčasne väčšie kompetencie v centrálnom aparáte rezortu školstva. V ďalších krokoch bude odbor rozdelený tak, aby bola značka Inštitútu vzdelávacej politiky zachovaná a aby sa oddelenia odboru funkčne optimalizovali.