» Aktuality » Ministerstvo školstva aj v roku 2017 podporí detské dopravné ihriská

Ministerstvo školstva aj v roku 2017 podporí detské dopravné ihriská

13.04.2017
Ministerstvo školstva aj v roku 2017 podporí detské dopravné ihriská
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo dňa 12. apríla 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách (DDI) na rok 2017 vo výške 150 000 eur.
    Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom (prevádzkovateľom DDI) podľa § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
     Maximálna výška dotácie na jedného žiadateľa je 20 000 eur. Finančné prostriedky je možné použiť na zabezpečenie didaktickej techniky, nákup nových bicyklov, odrážadiel, kolobežiek a pod., dopravu žiakov na DDI a odmeňovanie pracovníkov DDI. Pojazdné DDI môžu použiť najviac 10 % z poskytnutej dotácie na PHM. Finančné prostriedky sa neposkytujú na výstavbu DDI.
     Žiadosť s príslušnými náležitosťami a dokladmi zašle žiadateľ na MŠVV a Š SR najneskôr do 11. mája 2017.
     Výzva je zverejnená na webovom sídle ministerstva: http://www.minedu.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-podporu-praktickeho-vycviku-ziakov-na-detskych-dopravnych-ihriskach-na-rok-2017/.

Foto: TASR