» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Minister školstva na konferencii o podpore výskumu a vývoja

Minister školstva na konferencii o podpore výskumu a vývoja

24.05.2007

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 24. mája 2007 zúčastnil na výročnej konferencii Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Úlohou tejto inštitúcie je podporovať projekty výskumu a vývoja, medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti, ako aj propagovať dosiahnuté výsledky.
    
Ján Mikolaj vo svojom vystúpení uviedol, že oblasť podpory výskumu a vývoja je práve v tomto období dôležitou témou, pretože zásadné materiály Európskej komisie, ktoré zabezpečia dostupnosť ďalších zdrojov do roku 2013, sú v poslednom štádiu schvaľovacích procesov.
     Rozhodujúcim zdrojom na podporu výskumu a vývoja v Slovenskej republike budú štrukturálne fondy. Zásadný prínos pre rozvoj vedy a techniky sa očakáva od operačného programu Výskum a vývoj. Prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 1,2 mld. eur sú zamerané na podporu modernizácie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, sieťovanie centier excelentnosti a na prenos poznatkov do praxe.
     V snahe zabezpečiť podmienky na dosiahnutie efektívneho využívania rôznych zdrojov sa aj na Slovensku uvažuje s kombinovaním finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 7. rámcového programu alebo štátneho rozpočtu s podmienkou, že nemôže dochádzať k tomu, aby sa na jednu a tú istú aktivitu v rámci projektov čerpali peniaze z viacerých zdrojov. Na dosiahnutie uvedeného cieľa Ministerstvo školstva SR pripraví osobitné grantové schémy.

Bratislava 24. mája 2007