» Aktuality » Minister navštívil ZŠ na Komenského ulici v Bardejove

Minister navštívil ZŠ na Komenského ulici v Bardejove

06.11.2015
Minister navštívil ZŠ na Komenského ulici v Bardejove

      Bardejov - 5. november  2015 - pracovný deň ako každý iný. V Základnej škole na Komenského ulici v Bardejove bol však výnimočný. Zaslúžil sa o to minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler, ktorý poctil našu školu svojou návštevou.  Dodržal sľub, ktorý dal  žiakom, keď ich prijal v aule PF UK v Bratislave pri príležitosti charitatívneho nadnárodného koncertu Integrácia 2015. Počas besedy ho vtedy deti požiadali o pomoc pri rekonštrukcii atletickej dráhy pri škole. Zarazilo ho, že škola, ktorá sa stala už 3-krát školou roka vďaka športovým výsledkom žiakov, nemá obnovený športový areál.
     V závere besedy žiaci a pedagógovia pozvali ministra na návštevu školy. Stalo sa. Na svojej pracovnej ceste po mestách nášho regiónu navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler aj tri školy v okrese Bardejov, medzi nimi aj našu. Riaditeľ školy Ján Mika privítal pred vchodom do budovy nie len jeho, ale aj ďalších vzácnych hostí: primátora mesta Borisa Hanuščaka, vedúcu oddelenia školstva OÚ v Prešove Kvetoslavu Komanickú, vedúcu oddelenia odborných a metodických činností OÚ v Prešove Annu Böhmerovú, vedúceho oddelenia školstva a telesnej kultúry OÚ v Bardejove Reného Semanišina a ďalších vzácnych hostí.
     Žiaci, s ktorými sa pán minister osobne stretol v Bratislave a malí speváci z DSF súboru Prvosienka, ktorý pôsobí na našej škole, ho privítali tradične - chlebom a soľou. Nasledovala prehliadka školy. Pán minister aj ostatní hostia navštívili malých prvákov na hodine slovenského jazyka. Deti boli spočiatku zakríknuté, no pán minister uvoľnil atmosféru priateľským rozhovorom a rozprúdila sa tak veselá debata. Pozrel si učebňu informatiky aj spomínaný športový areál a telocvične, aby sa presvedčil o ich skutočnom stave. Poďakoval trénerom našich žiakov, že aj napriek nevyhovujúcim podmienkam dosiahli so svojimi zverencami vynikajúce výsledky. Hlavne vďaka ich minuloročným úspechom sa naša škola už po štvrtýkrát stala školou roka. Neobišiel ani žiakov 8.A triedy, ktorú navštevujú žiaci s intelektovým nadaním. Tí boli zvedaví, ako je to s financiami na obnovu športového areálu. Odpovedal, že na tom pracuje a v spolupráci s ministrom financií a predsedom vlády SR sa bude snažiť finančné prostriedky zabezpečiť. Po obhliadke školy nasledovala beseda s riaditeľmi a zástupcami škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a pedagogickými zamestnancami školy.  Diskusia bola veľmi plodná a týkala sa praktických otázok v školstve. Súhlasil s názormi pedagógov, že školstvo je na Slovensku finančne poddimenzované. Je si vedomý tohto stavu a snaží sa systémom postupných krokov tento stav zmeniť, aby sa okrem iných boľavých problémov, ktoré je potrebné riešiť, zlepšilo aj postavenie pedagógov v našej spoločnosti. Využitím prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov je potrebné zmodernizovať školské budovy a zariadenia, zrekonštruovať staré a budovať nové športoviská pre deti a mládež.
     Veríme, že jeho slová sa zhmotnia aj v prípade našej školy, ktorá funguje už 40 rokov a nutne potrebuje nie len nové okná, zateplenie, ale aj modernejšie vybavenie tried, učební, obnovu športového areálu. Pán minister spoločne s pánom primátorom mesta sľúbili, že v tomto smere vynaložia všetko úsilie, aby sa tu nabudúce stretli už vo vynovených priestoroch. Veď investície do školstva a mladej generácie sú investíciami do našej budúcnosti, a tie by mali byť prioritou celej našej spoločnosti.

Zdroj: Mária Peláková, ZŠ na Komenského ulici v Bardejove