» Ministerstvo » Informatizácia a digitalizácia školstva » Štúdie uskutočniteľnosti » Migrácia Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu do Vládneho cloudu

Migrácia Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu do Vládneho cloudu

     Predmetom projektu je migrácia IS CÚDEO do Vládneho cloudu na základe vládneho uznesenia č. 247/2014. Cieľom projektu je do roku 2019 prevádzka IS CÚDEO vo Vládnom cloude a zefektívnenie prevádzky informačných systémov MŠVVaŠ SR centralizáciou ich prevádzky vo Vládnom cloude. Zároveň vzhľadom na morálnu zastaranosť HW prostredia Dátového centra rezortu školstva a potrebu ďalších investícií do jeho prevádzky a na základe ekonomickej analýzy ako výstupu štúdie uskutočniteľnosti, je prevádzka IS CÚDEO vo Vládnom cloude z pohľadu prevádzkových nákladov z dlhodobého hľadiska v tomto prostredí efektívnejšia.