» Regionálne školstvo » Financovanie » Metodika; otázky a odpovede k školám v prírode a lyžiarskym kurzom » Metodika k prideľovaniu finančných prostriedkov

Metodika k prideľovaniu finančných prostriedkov

     Pri príprave rozpočtu na podporované aktivity v roku 2017 vychádzalo ministerstvo z predpokladu, že pre každú základnú školu podporí školu v prírode pre žiakov jedného ročníka na prvom stupni a lyžiarsky kurz pre žiakov jedného ročníka a druhom stupni ZŠ pre každú strednú školu podporí lyžiarsky kurz pre žiakov jedného ročníka. Podrobné pravidlá sú popísané v priloženom materiáli.