» Regionálne školstvo » Finančná gramotnosť » Metodika finančnej gramotnosti

Metodika finančnej gramotnosti

     Metodika finančnej gramotnosti je materiál obsahujúci metódy a formy pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných a stredných škôl. V prílohe č. 2 v rámci odborných textov sú umiestnené internetové odkazy na dôležité stránky a materiály v e-forme, ktoré slúžia na výučbu finančnej gramotnosti.

- Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl

- Dodatok č.1 k metodike pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl

- Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho procesu stredných odborných škôl vo vzťahu k zodpovedajúcemu stupňu vzdelania

- Príloha č. 2: Odborné texty k jednotlivým témam Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.1

- Príloha č. 3: Slovník základných pojmov Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.1