» Aktuality » Metodicko-pedagogické centrum realizuje ambiciózne národné projekty v oblasti vzdelávania

Metodicko-pedagogické centrum realizuje ambiciózne národné projekty v oblasti vzdelávania

11.02.2013
     Metodicko-pedagogické centrum realizuje ambiciózne projekty, ktoré sledujú  vzdelávanie pedagógov materských škôl, profesijný a kariérový rast pedagogických a odborných zamestnancov a napokon aj vzdelávanie učiteľov s cieľom zlepšiť vzdelanostnú úroveň žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Spomínané projekty sú financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci operačného programu Vzdelávanie.
      Národný projekt „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl  ako súčasť reformy vzdelávania“ realizuje MPC od mája 2009. Jeho cieľom je  zavádzať obsahovú reformu do materských škôl a rozvíjať systém celoživotného vzdelávania pedagógov materských škôl, ktorý je zameraný na rozvíjanie ich kľúčových kompetencií.
      V októbri 2009 sa MPC stalo prijímateľom národného projektu „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“. Vďaka tomu bude pedagogickým a odborným zamestnancom poskytnuté vzdelávanie v 625 programoch kontinuálneho vzdelávania. Mesačne sa v rámci projektu realizuje približne 475 vzdelávacích podujatí, pričom v jednej skupine sa vzdeláva okolo 20 účastníkov.
      Ďalším národným projektom je “Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ktorý sa začal realizovať v októbri 2011. „Jeho zámerom je prostredníctvom vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov zlepšiť vzdelanostnú úroveň osôb z marginalizovaných rómskych komunít a dosiahnuť ich úspešnú adaptáciu na trhu práce,“ zdôrazňuje generálna riaditeľka MPC Henrieta Crkoňová. V rámci projektu bol vytvorený celodenný výchovný systém, ktorý sa implementuje na 200 základných školách. Navštevuje ich celkovo 45 084 žiakov, pričom viac ako 22 tisíc z nich sú práve deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ide o formu záujmových útvarov a oddelení celodenného výchovného systému. Na projekte spolupracuje 2 700 pedagogických zamestnancov, ktorí v popoludňajších hodinách na základe dohody o pracovnej činnosti vedú na školách záujmové útvary. Okrem toho každá základná škola zamestnáva na dva roky dvoch pedagogických asistentov učiteľa. Dôležitou aktivitou projektu je taktiež vytvorenie 1 000 pracovných listov či metodických materiálov pre novovzniknuté voliteľné predmety. Ambíciou projektu je vytvorenie modelu inkluzívneho školského prostredia prostredníctvom inovácií vo výučbe, voľnom čase, ale najmä lepšia pripravenosť pedagógov riešiť problémy výchovy a vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

Michal Kaliňák
hovorca ministra