» Vysoké školstvo » Dokumenty a predpisy » Metodické usmernenia » Metodické pokyny a usmernenia k financovaniu VŠ » Metodické usmernenie k finančnému výkazníctvu pre verejné vysoké školy na rok 2008

Metodické usmernenie k finančnému výkazníctvu pre verejné vysoké školy na rok 2008

Metodické usmernenie k finančnému výkazníctvu pre verejné vysoké školy na rok 2008 obsahuje prehľad povinností v oblasti finančného výkazníctva vyplývajúcich Ministerstvu školstva SR zo zákona o rozpočtových pravidlách, prehľad špecifických požiadaviek ministerstva smerom k verejným vysokým školám na poskytovanie výkazov a iných materiálov súvisiacich s hospodárením VVŠ, vrátane výročnej správy o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2007.