» Aktuality » Medzinárodný workshop CLIL v Litve v gescii ŠPÚ a Goetheho inštitútu vo Vilniuse

Medzinárodný workshop CLIL v Litve v gescii ŠPÚ a Goetheho inštitútu vo Vilniuse

13.02.2017
Medzinárodný workshop CLIL v Litve v gescii ŠPÚ a Goetheho inštitútu vo Vilniuse
     Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Goetheho inštitútom vo Vilniuse zorganizoval v hlavnom meste Litvy medzinárodný workshop o metóde CLIL.
     Hlavnou školiteľkou takmer troch desiatok učiteľov z rôznych oblastí Litvy bola výskumná a vývojová pracovníčka ŠPÚ Beata Menzlová, ktorá aktívne pracuje na procese overovania metodického prístupu CLIL a jeho zavádzaniu do praxe na Slovensku.
    „Úspešný projekt experimentálneho overovania metodického prístupu Integrovanej výučby predmetu cudzieho jazyka (CLIL) umožnil, že od školského roka 2013-2014 sa na Slovensku môžu žiaci prvého stupňa základných škôl učiť na hodinách prírodovedy, matematiky a iných nejazykových predmetov v nemeckom a anglickom jazyku. Ak si túto metódu osvoja príslušné inštitúcie v Litve a budú ju chcieť integrovať do ich vzdelávacieho systému v základných školách, môžeme im v tomto procese poradiť “, povedal riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.
     Experimentálne overovanie CLIL (Content Language Integrated Learning) realizoval Štátny pedagogický ústav v Bratislave v priebehu 4 rokov na prvom stupni základných škôl na vzorke 20 škôl. Na  základe výsledkov overovania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporučilo na 1. stupni ZŠ vyučovanie matematiky a prírodovedy v anglickom a nemeckom jazyku. Na to, aby sa metóda stala povinnou formou vyučovania, tak ako je to napríklad v Čechách, by musel byť v školách zabezpečený dostatok vyškolených učiteľov, čo ešte nie je reálne. CLIL ako alternatívna forma vyučovania cudzieho jazyka, spojeného s vyučovaním odborného predmetu na 2. stupni základných škôl je v súčasnosti v štádiu experimentálneho overovania. Jeho experimentálne overovanie v 9. ročníku ZŠ bude dokončené v školskom roku 2018-2019.