» Aktuality » MATURITA 2014 Výsledky externej časti maturitnej skúšky

MATURITA 2014 Výsledky externej časti maturitnej skúšky

30.05.2014
MATURITA 2014 Výsledky externej časti maturitnej skúšky
  
     Celkovo 50 215 maturantov sa zúčastnilo riadneho i náhradného termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2013/2014. V dňoch 18. – 21. marca 2014 sa konal riadny termín pre 50 129 žiakov stredných škôl. Náhradného termínu, ktorý sa konal 11. – 15. apríla 2014, sa zúčastnilo 86 žiakov. Testovania sa zúčastnilo aj 1 326  žiakov so zdravotným znevýhodnením (2,6 % zo všetkých zúčastnených žiakov).
     Do externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v tomto školskom roku sa zapojilo 739 stredných škôl, z toho bolo 667 s vyučovacím jazykom slovenským, 42 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 29 s vyučovacím jazykom maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.
     Všetci žiaci písali povinne testy z vyučovacích jazykov, a to z predmetov slovenský jazyk a literatúra (47 447 žiakov), na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín aj z predmetov maďarský jazyk a literatúra (2 023 žiakov), slovenský jazyk a slovenská literatúra (2 025 žiakov) a ukrajinský jazyk a literatúra (25 žiakov). Každý žiak povinne maturoval z jedného cudzieho jazyka,  na výber boli anglický jazyk, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky a taliansky jazyk. Tak ako minulý rok, aj v tomto školskom roku žiaci gymnázií povinne maturovali z cudzieho jazyka na vyššej úrovni obťažnosti, úrovni B2. Žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií si mohli vybrať medzi úrovňami B1 (nižšia) a B2 (vyššia úroveň). Spomedzi cudzích jazykov si žiaci najviac volili maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni B1 (23 034 žiakov), anglického jazyka na úrovni B2 (14 205 žiakov), nemeckého jazyka úroveň B1 (6 870 žiakov) a nemeckého jazyka na úrovni B2 (1 479). Nasledujú ruský jazyk úroveň B1 (947 žiakov) a B2 (195 žiakov), potom francúzsky jazyk úroveň B2 (68 žiakov) a úroveň B1 (7 žiakov). Najmenej žiakov maturovalo zo španielskeho jazyka (úroveň B2 – 28 žiakov, úroveň B1 – 4 žiakov) a talianskeho jazyka (úroveň B2 – 5 žiakov). Žiaci si mohli vybrať aj externú časť maturitnej skúšky z matematiky, ktorá predstavuje voliteľný maturitný predmet. Pre externú maturitu  z matematiky sa rozhodlo 7 205 žiakov.
     Žiaci písomne maturovali z dvoch častí: z externej časti maturitnej skúšky, ktorú predstavoval centrálne zadávaný a zároveň centrálne vyhodnocovaný test a z písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, ktorú predstavovala slohová písomná práca na danú tému (vyučovacie jazyky) alebo krátka písomná práca na štruktúrované zadanie (cudzie jazyky). Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky boli centrálne zadávané, práce žiakov vyhodnocovali učitelia na základe jednotných hodnotiacich pokynov a kritérií, vypracovaných NÚCEM. Výsledné hodnotenia týchto častí maturitnej skúšky sa uvádzajú v percentách úspešnosti a v prípade externej časti maturitnej skúšky aj v percentile.
     Žiaci, ktorí neuspeli v písomnej maturitnej skúške v riadnom termíne, majú možnosť zopakovať si vybranú časť maturitnej skúšky v opravnom termíne. Opravný termín maturitnej skúšky je stanovený v čase 3. – 8. septembra 2014. Na túto skúšku sa žiaci prihlásia riaditeľovi školy do 30. júna 2014.
 
Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2013/2014

Slovenský jazyk a literatúra
     Priemerná úspešnosť testu bola 62,6 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (74,6 %) v porovnaní so žiakmi stredných odborných škôl a konzervatórií (56,4 %). Spomedzi žiakov stredných odborných škôl a konzervatórií najlepšie výsledky dosiahli žiaci, ktorí maturitnou skúškou dosiahnu úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výučného listu (60,1 %).
     Z hľadiska obsahu testu boli žiaci najúspešnejší v oblasti čítanie s porozumením (gymnáziá 79,1 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 63,4 %), nasleduje jazyková zložka (gymnáziá 75,5 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 56,4 %) a najmenej úspešní boli v  literárnej zložke (gymnáziá 62,6 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 42,8 %). Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % dosiahlo 1 855 žiakov (3,9 %).
     Z hľadiska zriaďovateľa cirkevné školy (7,1 % maturantov) dosiahli významne lepšie výsledky ako školy súkromné (7,9 % maturantov). Rozdiel v úspešnosti medzi štátnymi (85,0 % maturantov) a súkromnými, resp. štátnymi a cirkevnými školami je štatisticky nevýznamný. Výsledky škôl na úrovni krajov sú porovnateľné, bez významných rozdielov. Na celoslovenskej úrovni sme ani v tomto roku nezaznamenali vecne významné rozdiely medzi 8-ročnými a 4-ročnými gymnáziami. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci 5-ročných (bilingválnych) gymnázií.

Maďarský jazyk a literatúra
     Priemerná úspešnosť testu bola 51,8 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (60,6 %) ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií (45,7 %). Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % dosiahlo 161 žiakov (8 %). Z hľadiska zriaďovateľa, cirkevné školy (4,4 % maturantov) dosiahli významne lepšie výsledky ako školy súkromné (19,1 % maturantov). Nezaznamenali sme rozdiely medzi štátnymi (76,5 % maturantov) a súkromnými, resp. štátnymi a cirkevnými školami. Najlepšie výsledky dosiahli školy v Bratislavskom kraji, najslabšie v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji.

 Slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským)
     Priemerná úspešnosť testu bola 47,9 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (55,8 %) ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií (42,4 %). Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % dosiahlo 350 žiakov (17,3 %). Z hľadiska zriaďovateľa sú najlepšie výsledky cirkevných škôl (4,4 % maturantov) v porovnaní s výsledkami škôl súkromných (19,1 % maturantov) a štátnych (76,5 % maturantov). Najlepšie výsledky dosiahli školy v Bratislavskom kraji, najslabšie v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji.

Ukrajinský jazyk a literatúra
     Priemerná úspešnosť testu bola 79,5 %. Test písalo 25 žiakov jedného gymnázia s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Matematika
     Priemerná úspešnosť testu bola 54,4 %. Maturitu z matematiky si vybralo 14,3 % všetkých maturantov, z toho bolo 70,1 % žiakov gymnázií a 29,9 % žiakov stredných odborných škôl a konzervatórií. Gymnáziá dosiahli významne vyššiu úspešnosť (61,0 %) ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií (39,1 %). Spomedzi žiakov stredných odborných škôl a konzervatórií najlepšie výsledky dosiahli žiaci, ktorí maturitnou skúškou dosiahnu úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výučného listu (40,3 %).
     Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 25 % bodov dosiahlo 533 žiakov (7,4 %). Z tohto počtu bolo 90 žiakov gymnázií a 443 žiakov stredných odborných škôl. Z počtu 90 žiakov gymnázií si 81 žiakov vybralo matematiku ako voliteľný predmet, to znamená, že títo žiaci musia opakovať maturitnú skúšku z matematiky, aby ju úspešne vykonali. Vzhľadom na to, že pre žiakov stredných odborných škôl a konzervatórií je matematika dobrovoľným predmetom, výsledok neúspešnej skúšky sa do celkového výsledku maturitnej skúšky nezapočítava. 
     Z hľadiska obsahu testu boli žiaci najúspešnejší v oblastiach základy matematiky, algebra (gymnáziá 72,1 %, stredné odborné školy 56,0 %).  Najnižšiu úspešnosť mala časť stereometria (gymnáziá 49,0 %, stredné odborné školy 32,8 %), žiakom SOŠ robia problém aj funkcie (30,6 %)
     Z hľadiska zriaďovateľa nie sú rozdiely medzi štátnymi (87,7 % maturantov), súkromnými (3,0 % maturantov) a cirkevnými školami (9,3 % maturantov). Najúspešnejší v matematike sú žiaci Prešovského kraja, najmenej úspešní žiaci Banskobystrického kraja. Na celoslovenskej úrovni sme nezaznamenali vecne významné rozdiely medzi 8-ročnými, 5-ročnými a 4-ročnými gymnáziami.

Anglický jazyk
     Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B2 (gymnáziá)bola 61,5 %. Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B1 (stredné odborné školy a konzervatóriá) bola 51,3 %. Spomedzi žiakov stredných odborných škôl a konzervatórií najlepšie výsledky dosiahli žiaci, ktorí maturitnou skúškou dosiahnu úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výučného listu (54,4 %).
     Úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 % v teste úrovne B1 dosiahlo 3 919 žiakov(17 %) zo všetkých žiakov, ktorí si vybrali maturitnú skúšku z anglického jazyka na tejto úrovni, v teste úrovne B2 to bolo zasa 973 žiakov (6,9 %) zo všetkých žiakov tejto úrovne.
     Najlepšie výsledky dosahujú žiaci v oboch úrovniach v časti počúvanie s porozumením. Najväčšie problémy všetkým žiakom pravidelne robí časť gramatika.
     V anglickom jazyku na úrovni B2 sú najúspešnejší žiaci Bratislavského kraja, najmenej úspešní sú žiaci Banskobystrického kraja. Žiaci 5-ročných gymnázií (4,9 % maturantov) dosiahli lepšie výsledky ako žiaci 8-ročných aj 4-ročných gymnázií na úrovni miernej významnosti.
     Stredné odborné školy a konzervatóriá v anglickom jazyku na úrovni B1 vykazujú porovnateľnú úspešnosť v rámci regiónov celého Slovenska.

Nemecký jazyk
     Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B2 (gymnáziá)bola 54,3 %. Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B1 (stredné odborné školy a konzervatóriá) bola 36,2 %. Výsledky 5-ročných gymnázií (5,4 % maturantov) sú lepšie na úrovni strednej významnosti oproti žiakom 8-ročných (14 % maturantov) aj 4-ročných gymnázií (79,5 % maturantov). Žiaci 8-ročných gymnázií majú mierne lepšie výsledky ako žiaci 4-ročných gymnázií. Úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 %v teste úrovne B1 dosiahlo 3 078 žiakov(44,9 %) zo všetkých žiakov, ktorí si vybrali maturitnú skúšku z nemeckého jazyka na tejto úrovni, v teste úrovne B2 to bolo zasa 184 žiakov (12,4 %) zo všetkých žiakov tejto úrovne.

Ruský jazyk
     Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B2 bola 47,0 %. Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B1 bola 49,8 %.

Francúzsky jazyk
     Priemerná úspešnosť testu z francúzskeho jazyka na úrovni B2 bola 58,3 %. Priemerná úspešnosť testu z francúzskeho jazyka na úrovni B1 bola 28,6 %.

Španielsky jazyk
     Priemerná úspešnosť testu zo španielskeho jazyka na úrovni B2 bola 61,5 %. Priemerná úspešnosť testu zo španielskeho jazyka na úrovni B1 bola 31,7 %.

Taliansky jazyk
     Priemerná úspešnosť testu z talianskeho jazyka na úrovni B2 bola 59,5 %.

Výsledky škôl z jednotlivých predmetov nájdete na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania: http://vysledky.nucem.sk/

Prezentáciu a podrobnejšie informácie o výsledkoch Maturity 2014 nájdete na stránke: http://www.nucem.sk/sk/maturita