» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Publicita » Manuál pre informovanie a publicitu (spoločný pre OPV a OPVaV)
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Manuál pre informovanie a publicitu (spoločný pre OPV a OPVaV)

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ