» Rýchly prístup » Informácie pre rodičov a žiakov » Najčastejšie otázky » Kvalifikácia pedagogických a nepedagogických zamestnancov

Kvalifikácia pedagogických a nepedagogických zamestnancov

Keď učitelia absolvujú kurzy (napríklad jazykové), za ktoré dostávajú kredity, získajú aj kvalifikáciu na vyučovanie daného predmetu?
- Kvalifikačné vzdelávanie podľa ustanovenia § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje rozšírenie kvalifikačných predpokladov absolventov tohto vzdelávania napríklad o ďalší aprobačný predmet alebo dokonca o študijný odbor. Zákonodarca v záujme motivácie pedagogických zamestnancov na takéto vzdelávanie v ustanovení § 47 ods. 1 písm. a) citovaného zákona určil, že ako bonus k získanej kvalifikácii získa absolvent navyše aj príslušný počet kreditov.


Kedy možno po novom pristúpiť k vykonaniu atestácie?
- Na to, aby sa učiteľ alebo odborný zamestnanec mohol uchádzať o vykonanie I. alebo II. atestácie, musí spĺňať niekoľko podmienok. Jednak musí byť minimálne v kariérovom stupni „samostatný" a spĺňať kvalifikačné predpoklady, zároveň musí získať najmenej 30 kreditov. Tie môže nadobudnúť absolvovaním akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania, prípadne vzdelávaním v zahraničí alebo tvorivou činnosťou, akou je tvorba učebníc, odborných článkov či metodík. To sú podmienky.
Potom má dve možnosti - buď sa prihlási na vykonanie atestácie a v rámci nej absolvuje prípravné atestačné vzdelávanie v rozsahu 60 hodín, alebo pokračuje v získavaní celkovo 60 potrebných kreditov, aby
mohol priamo pristúpiť k vykonaniu atestácie. V podstate to znamená, že vzdelávaním získané kredity sú súčasťou získania prvej či druhej atestácie, čo je výhoda. Ak aj učiteľ nebude mať záujem o získanie atestácie, bude aj bez toho automaticky dostávať za každých 30 kreditov 6-percentný kreditový príplatok.


Prečo je vykonanie atestačných skúšok podmienené získavaním kreditov a neuznáva sa nám vzdelávanie, ktoré sme absolvovali v minulosti?
- Žiadne vzdelávanie, ktoré učitelia absolvovali v minulosti, im už nikto nevezme. Poskytuje im to možnosť lepšie učiť, čo je podstatné. Pokiaľ ide o formálne uznanie tohto vzdelávania, nie je pravdou, že sa nezohľadňuje. V plnej miere sú akceptované I. a II. kvalifikačná skúška za I. a II. atestáciu. Z analýz vyplýva, že takmer 50 % pedagógov získalo prvú kvalifikačnú skúšku náhradami, napríklad vykonaním rigoróznej skúšky alebo absolvovaním ďalšieho pedagogického štúdia či rozširujúcim štúdiom ďalšieho predmetu. Takže podstatná časť vzdelávania z minulosti sa započítava aj v novom systéme.
Navyše, ak pri prvej či druhej atestácii záujemca preukáže organizácii poskytujúcej atestáciu, že absolvoval podobné vzdelávanie, tá to môže akceptovať a nebude nutné sa zúčastniť časti či celého vzdelávania. Tým by sa malo uznať všetko, čo ten-ktorý učiteľ v minulosti absolvoval.


Môžem dostať výnimku zo vzdelania, aby som mohol získať overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami.... od inej oprávnenej vzdelávacej organizácie, nie SOŠ? Malo by to umožňovať Metodické usmernenie č. 9/2010-R o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik.
- Metodické usmernenie č. 9/2010-R o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik sa vzťahuje na overovanie odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl a nie na overovanie odbornej spôsobilosti absolventov stredných škôl inými oprávnenými vzdelávacími organizáciami.
Zároveň uvádzame, že podľa § 21 ods. 2 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia je elektrotechnikom aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické.
V závere uvádzame, že ústredný orgán štátnej správy nemá kompetencie udeľovať výnimku zo znenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Udeliť takúto výnimku môže iba v takom prípade, ak ho príslušný všeobecne záväzný právny predpis k tomu splnomocňuje.


Som absolventkou pedagogického vysokoškolského štúdia II. stupňa. Na základnej škole II. stupňa vyučujem nemecký jazyk. Pre tento predmet nemám kvalifikáciu. Z uvedeného dôvodu študujem nemecký jazyk na štátnej jazykovej škole. Chcem sa opýtať, či po vykonaní štátnej skúšky v úrovni B 2 získam kvalifikáciu pre vyučovanie nemeckého jazyka na základnej škole II. stupňa.
- V súlade s vyhláškou MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov , príloha 1 na vyučovanie cudzieho jazyka v základných školách druhého stupňa je splnením kvalifikačné predpokladu vzdelania učiteľa absolvovanie štátnej jazykovej skúšky v cudzom jazyku bez obmedzenia čo znamená aj štátna jazyková skúška v cudzom jazyku v stupni B2 referenčného rámca (základná štátna jazyková skúška). V prípade záujmu vyučovať cudzí jazyk v stredných školách musí učiteľ spĺňať kvalifikačný predpoklad vzdelania absolvovaním štátnej jazykovej skúšky v stupni C1 až C2 referenčného rámca (všeobecná štátna jazyková skúška).