» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Kurikulárna rada schválila svoj štatút a rokovací poriadok

Kurikulárna rada schválila svoj štatút a rokovací poriadok

16.05.2007

     Na 2. zasadnutí Kurikulárnej rady, ktorá sa konala 15. mája, podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj vymenoval ďalších členov tohto odborného orgánu. Stali sa nimi dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Miroslav Holienka a bývalý riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľubomír Pajtinka, ktorý bude zodpovedať za obsahovú časť reformy vzdelávania.
    
Členovia Kurikulárnej rady schválili na rokovaní svoj štatút a rokovací poriadok. Tieto dokumenty budú platné do vzniku novej Kurikulárnej rady, ktorú ustanoví zákon o výchove a vzdelávaní. Zároveň prerokovali harmonogram postupu prác na tvorbe návrhu nového zákona. Návrh legislatívneho zámeru tzv. školského zákona bude podľa harmonogramu predložený na rokovanie vlády SR koncom septembra tohto roku. Predchádzať tomu bude verejná diskusia a odborný seminár so stavovskými organizáciami, zriaďovateľmi škôl či zamestnávateľmi.
     Prvým krokom pri napĺňaní cieľa Kurikulárnej rady bude projekt prípravy a uskutočnenia obsahovej reformy, ktorý bude zahŕňať ciele, obsah práce, jej členenie a zameranie. Členom Kurikulárnej rady bude predložený do polovice júna.
     Verejná diskusia k pripravovanému zákonu o výchove a vzdelávaní bola 1. mája otvorená v Učiteľských novinách. Názory na predložené témy týkajúce sa reformy vzdelávania spracuje Štátny pedagogický ústav do odporúčaní pre tvorcov zákona.

Bratislava 16. mája 2007