» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Kurikulárna rada prerokovala aj hodnotenie a klasifikáciu žiakov

Kurikulárna rada prerokovala aj hodnotenie a klasifikáciu žiakov

05.03.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj sa 4. marca 2009 zúčastnil na zasadnutí Kurikulárnej rady. S členmi tohto odborného poradného orgánu prerokoval metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných a stredných škôl. Témou diskusie bola tiež vyhláška o organizácii školského roka na základných, stredných, základných umeleckých a praktických školách a na odborných učilištiach. Učitelia z praxe, riaditelia škôl i zástupcovia stavovských organizácií sa zaoberali aj vyhláškou o školských internátoch.
     „Učitelia sa môžu rozhodnúť pre klasifikačné hodnotenie známkou alebo pre slovné hodnotenie“ uviedol Ján Mikolaj. „Ale aj slovné hodnotenie musí mať svoje pravidlá a malo by vyústiť do porovnateľného výsledku,“ dodal minister školstva. Členovia Kurikulárnej rady sa zhodli na tom, že vysvedčenie je úradný doklad. Okrem toho, že motivuje žiakov k lepším výsledkom, významná je aj jeho porovnateľnosť pri prestupe na inú školu v rámci Slovenska i zahraničia.
     Kurikulárna rada prerokovala aj vyhlášku o organizácii školského roka, ktorá určuje obdobie trvania školského roka, termíny prázdnin i obdobie odbornej a umeleckej praxe na stredných školách. Podľa nového návrhu bude môcť minister školstva mimoriadne prerušiť školské vyučovanie na nevyhnutný čas, ak dôjde k nepredvídanej udalosti, akou bola napríklad nedávna energetická kríza. Túto právomoc bude mať aj pri iných závažných udalostiach, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení.
     Účastníci stretnutia sa zaoberali aj vyhláškou o školských internátoch, ktorá upravuje organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v týchto zariadeniach a podrobnosti o počtoch detí a žiakov vo výchovných skupinách.  Vykonávací predpis rieši taktiež personálne a materiálne zabezpečenie internátu.
     Na najbližšom zasadnutí, ktoré by sa malo konať ešte pred letnými prázdninami, sa Kurikulárna rada bude venovať aj kvalite vzdelávania.
Fotogaléria

Bratislava 5. marec 2009