Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Ministerstvo » Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť

     Kontrola je cieľavedomá činnosť a je bezprostrednou súčasťou finančného riadenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"). Jednou z najhlavnejších úloh kontroly je oblasť prevencie, t. j. vytváranie takých podmienok a opatrení, aby nedochádzalo k nedostatkom a ak by aj vznikli, vytvárať také účinné kontrolné mechanizmy, aby sa čo v najkratšom čase zabezpečila náprava nepriaznivého stavu.
      Túto úlohu môže zabezpečiť len efektívne fungujúci systém kontroly. Základnými kritériami kontrolnej činnosti sú zákonnosť, hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a úspornosť. Uvedené kritériá majú byť v hodnotení rovnocenné. Ministerstvo je povinné vytvoriť si v rámci svojej pôsobnosti funkčný vnútorný kontrolný systém (§ 7 zák. č.10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, v znení neskorších predpisov), ktorým sa kontroluje najmä

Ďalej je ministerstvo zodpovedné

Finančná kontrola je súčasťou jednotného a komplexného systému finančného riadenia zabezpečujúceho

     Ministerstvo podľa ustanovenia § 87 zákona č. 597/ 2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov vykonáva štátny dohľad. Pri výkone štátneho dohľadu sleduje najmä prehľadnosť financovania a kontroluje správnosť použitia metód a postupov pri financovaní štátnych škôl a neštátnych škôl, neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení.