» Ministerstvo » Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť

     Kontrola je cieľavedomá činnosť a je bezprostrednou súčasťou finančného riadenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"). Jednou z najhlavnejších úloh kontroly je oblasť prevencie, t. j. vytváranie takých podmienok a opatrení, aby nedochádzalo k nedostatkom a ak by aj vznikli, vytvárať také účinné kontrolné mechanizmy, aby sa čo v najkratšom čase zabezpečila náprava nepriaznivého stavu.
      Túto úlohu môže zabezpečiť len efektívne fungujúci systém kontroly. Základnými kritériami kontrolnej činnosti sú zákonnosť, hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a úspornosť. Uvedené kritériá majú byť v hodnotení rovnocenné. Ministerstvo je povinné vytvoriť si v rámci svojej pôsobnosti funkčný vnútorný kontrolný systém (§ 7 zák. č.10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, v znení neskorších predpisov), ktorým sa kontroluje najmä

  • plnenie úloh štátnej správy,
  • vybavovanie petícií, sťažností, oznámení a podnetov a podľa vecnej príslušnosti ich aj prešetruje,
  • dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ďalej je ministerstvo zodpovedné

  • za vytvorenie systému finančného riadenia podľa § 8 zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. (ďalej len zákon č. 502/2001 Z. z.), súčasťou ktorého je finančná kontrola, teda ministerstvo je zodpovedné aj za vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly pri hospodárení s verejnými prostriedkami (§ 9 a 10 zák. č. 502/2001 Z. z.)
  • za vykonávanie následnej finančnej kontroly verejných prostriedkov a iných prostriedkov zo zahraničia v rámci svojho rozpočtu (§ 3a ods. 3 zák. č. 502/2001 Z. z..

Finančná kontrola je súčasťou jednotného a komplexného systému finančného riadenia zabezpečujúceho

  • dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, 
  • dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami orgánu verejnej správy a pri iných činnostiach orgánu verejnej správy.

     Ministerstvo podľa ustanovenia § 87 zákona č. 597/ 2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov vykonáva štátny dohľad. Pri výkone štátneho dohľadu sleduje najmä prehľadnosť financovania a kontroluje správnosť použitia metód a postupov pri financovaní štátnych škôl a neštátnych škôl, neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení.