» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Výskum a inovácie » Informovanie a komunikácia » Komunikačná stratégia OP Výskum a inovácie

Komunikačná stratégia OP Výskum a inovácie

Komunikačná stratégia operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) je vypracovaná na základe čl.  115 ods. 1 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006).

Komunikácia je integrálnou súčasťou transparentnej implementácie čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období 2014 – 2020 a pomáha šíriť príklady úspešných projektov.

Komunikačná stratégia OP VaI vychádza zo skúseností riadiaceho orgánu (RO – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) a dvoch sprostredkovateľských orgánov (SO – Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ a Ministerstvo hospodárstva SR) najmä z programového obdobia 2007 – 2013, ako aj z Prieskumu úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti Európskej únie na Slovensku na konci programového obdobia 2007 – 2013, Analýzy mediálneho trhu v Slovenskej republike a z  prieskumov Riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a vývoj a Riadiaceho orgánu pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. S väčším objemom financií z EŠIF v programovom období 2014 – 2020 však zo strany širokej verejnosti, potenciálnych žiadateľov a žiadateľov o NFP aj prijímateľov vzrastie potreba pre dostatočné, presné a komplexné informácie, súvisiace s procesom čerpania.

RO/SO budú poskytovať väčší objem informácií v záujme zabezpečenia informovanosti o OP VaI, možnostiach podpory z tohto OP ako aj o výzvach, plánovaných aktivitách, celom procese výberu projektov a jeho transparentnosti.

Komunikačná stratégia pre OP VaI bude ďalej rozpracovávaná a aktualizovaná v ročných operatívnych plánoch realizácie komunikačných a propagačných aktivít v programovom období 2014 – 2020, ktoré budú obsahovať detailné informácie o plánovaných informačných a propagačných aktivitách vrátane stanovených hodnôt príslušných monitorovacích indikátorov a vyčíslenia rozpočtov, čím sa prispeje k efektívnemu využívaniu pomoci z EŠIF.