» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » EUROPASS » Často kladené otázky (FAQ) » Kde môžem získať dokumenty Europass a kto ich vypĺňa?

Kde môžem získať dokumenty Europass a kto ich vypĺňa?

  • online vytvorenie je možné na portáli Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/
  • formuláre sú rovnako dostupné na vyššie uvedenom portáli (všetky jazyky), ako aj na našich stránkach (slovensky, anglicky)

Europass - životopis / CV (jednotný formulár na zostavenie životopisu) 

Europass - jazykový pas (zaznamenáva jazykové a interkultúrne znalosti) 

Europass - mobilita (zaznamenáva konkrétnu európsku študijnú stáž, ktorú jeho držiteľ absolvoval) 

  • vydáva i vypĺňa vysielajúca (príp. sprostredkujúca) a hosťujúca organizácia, Národné stredisko Europass potvrdí pridelením čísla
  • formuláre a vzory (heslo do sekcie poskytne NSE pri pridelení registračných čísel alebo na žiadosť zapojenej organizácie)

Europass - dodatok k vysvedčeniu / osvedčeniu (doklad pripojený k vysvedčeniu, výučnému listu, osvedčeniu a pod. o dosiahnutom stupni odborného vzdelania)

  • vydávajú stredné školy  (len k novovydaným vysvedčeniam)

Europass - dodatok k diplomu (doklad pripojený k vysokoškolskému diplomu, popisuje stupeň vzdelania, obsah a výsledky štúdia) 

  • vydávajú vysoké školy 
Európsky profesijný pas (prázdna zložka, do ktorej je možné pridať ostatné Europass dokumenty, prípadne iné relevantné prílohy, ktoré užívateľ nahrá)
  • zostavuje užívateľ sám
  • online vytvorenie