» Regionálne školstvo » Financovanie » Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením » Aktuálne informácie » Január 2017 (aktualizované 27. 1. 2017)

Január 2017 (aktualizované 27. 1. 2017)

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené finančné príspevky na osobné náklady asistentov učiteľa (ďalej len „AU“) pre jednotlivé školy na obdobie 1. – 8./2017. Výška príspevku na osobné náklady asistenta učiteľa na 1 mesiac je 753,00 €.

V septembri 2016 požiadali školy o pridelenie finančných prostriedkov na 3 902 AU pre 14 399 žiakov. Požiadavky oproti predchádzajúcemu zberu (sept. 2015) sa zvýšili o 531 AU (15,7 %).

Od 1. januára 2017 poskytuje ministerstvo finančné prostriedky v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu na 1 710 AU, t. j. vykrýva žiadosti škôl o AU na 43,8 %.  

O finančné prostriedky na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (novovytvorené prac. miesta) je možné požiadať aj v rámci výzvy „V základnej škole úspešnejší“ vyhlásenej MŠVVaŠ SR v rámci OP Ľudské zdroje – prioritná os Vzdelávanie. Podrobnosti o výzve nájdete nahttp://www.minedu.sk/30122016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-inkluzivnosti-vzdelavania-oplz-po12016dop111-01/.