» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ » Aktuálne informácie » Január 2014

Január 2014

Suma príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2014 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky k 15.9.2013 (podľa Eduzberu a výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 spracovaného ÚIPŠ v Bratislave) a 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2014. Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1.1.2014 vo výške 90,42 Eur mesačne. 

Výška príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2014 bude zriaďovateľom upravená podľa skutočného počtu detí v novom školskom roku nahláseného zriaďovateľom k 15.9.2014 a sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej  k 1. septembru 2014.

Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie  prostredníctvom ich zriaďovateľov.