» Aktuality » Interkultúrne vzdelávanie v základných školách so žiakmi z rómskych komunít

Interkultúrne vzdelávanie v základných školách so žiakmi z rómskych komunít

13.04.2017
Interkultúrne vzdelávanie v základných školách so žiakmi z rómskych komunít
     Medzi prioritné úlohy ŠPÚ patrí inovatívne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sú kľúčovými aktérmi pri vytváraní podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách.
     ŠPÚ bude realizovať akreditované inovačné vzdelávanie v rámci trvalej udržateľnosti projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Inovačné vzdelávanie je zamerané na podporu systému inkluzívneho vzdelávania v základných školách so žiakmi z rómskych komunít.
     Viac informácií o projekte nájdete na týchto linkoch - Prihláška, Základné informácie k programu.