» Aktuálne témy » Inovované vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Inovované vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na inovované štátne vzdelávacie programy pre jednotlivé stupne vzdelávania v školách regionálneho školstva zverejňuje inovované vzdelávacie programy (VP) pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (VIN) s účinnosťou od 1. septembra 2016.
 
     Podľa inovovaných vzdelávacích programov pre žiakov so ZZ a žiakov s VIN sa začne vzdelávanie týchto žiakov počnúc školským rokom 2016/2017 nasledovne:
 
- žiaci so zdravotným znevýhodnením (primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie) – v prípravnom, prvom, druhom, piatom a šiestom ročníku,
- žiaci so zdravotným znevýhodnením (nižšie stredné odborné vzdelávanie) - praktická škola - v prvom, druhom a treťom ročníku,
- žiaci so všeobecným intelektovým nadaním (primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie) – v prvom, druhom, piatom a šiestom ročníku,
- žiaci so všeobecným intelektovým nadaním (úplné stredné všeobecné vzdelávanie) – v prvom, druhom, piatom a šiestom ročníku.
 
     Inovované vzdelávacie programy sú dostupné na stránke Štátneho pedagogického ústavu.