» Šport » Informačný systém športu

Informačný systém športu

Zápis do registra fyzických osôb v športe (zápis, zmena, vymazanie údajov)
Zápis do registra právnických osôb v športe (zápis, zmena, vymazanie údajov)
Činnosť športového odborníka ako podnikanie (zápis, pozastavenie, ukončenie, zmena údajov)
Podnikanie športového odborníka prostredníctvom právnickej osobyR E G I S T R E   I N F O R M A Č N É H O   S Y S T É M U   Š P O R T U

Register fyzických osôb v športe a právnických osôb v športe
Register fyzických osôb v športe bez príslušnosti k športovej organizácii ktoré sa registrovali do 1. júla 2016
Register právnických osôb v športe, ktoré sa registrovali do 1. júla 2016
Zoznam športových odborníkov - podnikateľov - PRIPRAVUJEME

Dôležité upozornenie!
Informačný systém športu je zatiaľ v skúšobnej prevádzke. Údaje, ktoré sú v ňom zverejnené, nie sú úplné ani referencované na iné registre verejnej správy (napr. register fyzických osôb a register právnických osôb). Na vývoji informačného systému ministerstvo intenzívne pracuje.